ОП і Силабуси

Робочі навчальні плани 2022/2023

58

0

1. Навчальний план є нормативним документом Університету, який визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін (освітніх компонентів), логічну послідовність їх вивчення, вид семестрового контролю, розподіл навчальних годин за видами занять і форму атестації. 2. Навчальні плани складаються на основі відповідної освітньої програми й графіка навчального процесу на весь термін навчання. 3. Робочі навчальні плани складаються на основі відповідних навчальних планів на кожен рік підготовки за відповідною освітньою програмою з метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування освітнього процесу й закріплення навчальних дисциплін (освітніх компонентів) за певними кафедрами на наступний навчальний рік. 4. Навчальні й робочі навчальні плани розробляються робочими групами випускових кафедр…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Робочі навчальні плани/
ПРОГРАМА підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Організація та проведення природничих досліджень в закладах загальної середньої освіти»

108

0

ПРОГРАМА підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої та фахової передвищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на тему: «Організація та проведення природничих досліджень в закладах загальної середньої освіти» Завантажити програму одним файлом ТУТ РОЗРОБЛЕНО: робочою групою кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії та кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Керівник робочої групи: Чубрей Олександра Степанівна, доцент, доктор педагогічних наук, доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Робоча група: Петро ЧЕРНЕГА, доцент, кандидат географічних наук; Сергій КИРИЛЮК, доцент, кандидат географічних наук; Дарія ХОЛЯВЧУК, доцент, кандидат географічних…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Інші програми/
Робочі програми до ОП «Геосистеми та георизики», спеціальність – 103 Науки про Землю. Бакалаври. 2022

127

0

Нижче наведено робочі програми дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Геосистеми та георизики, спеціальності 103 Науки про Землю, галузі знань 10 (Природничі науки), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Робочі програми розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Робоча програма навчальної дисципліни як внутрішній нормативний документ визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються підручники та навчальні посібники, у тому числі й для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що допомагають успішно опанувати матеріал програми. Робочі програми І курсу: Акутальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням)…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/РП Бакалаври/
Силабуси до ОП «Географія», спеціальність – 106 Географія. Магістри. 2022

184

0

Нижче наведено силабуси дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 106 Географія, галузі знань 10 (Природничі науки), рівня вищої освіти другого (магістерського). Силабуси розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Що таке силабус? Це навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури тощо. Цикл загальної підготовки Обов’язкові дисципліни Педагогіка і психологія вищої школи Методика викладання географії у вищій школі Іноземна мова за фахом…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Силабуси Магістри/
Робочі програми до ОП «Географія», спеціальність – 106 Географія. Бакалаври

266

0

Нижче наведено робочі програми дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 106 Географія, галузі знань 10 (Природничі науки), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Робочі програми розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін тощо. Робоча програма навчальної дисципліни як внутрішній нормативний документ визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються підручники та навчальні посібники, у тому числі й для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що допомагають успішно опанувати матеріал програми. Робочі програми обов’язкових дисциплін: 1 курс Географія грунтів з основами грунтознавства Геоекологія Геологія загальна та історична Загальногеографічна практика Основи раціонального природокористування та…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/РП Бакалаври/
Робочі програми до ОП «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (Географія). Бакалаври

470

0

Нижче наведено робочі програми дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 014 Середня освіта, галузі знань 01 (Освіта/Педагогіка), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Робочі програми розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Робоча програма навчальної дисципліни як внутрішній нормативний документ визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються підручники та навчальні посібники, у тому числі й для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що допомагають успішно опанувати матеріал програми. Робочі програми обов’язкових дисциплін: Актуальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням) французька Іноземна мова (за…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/РП Бакалаври/
ОПП Географія. 014 Середня освіта (Географія). Бакалаври

575

0

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ГЕОГРАФІЯ” Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр (“Географія”) Завантажити Освітньо-професійну програму в одному файлі ТУТ Розроблено робочою групою у складі: Керівник проєктної групи: Прізвище, ім’я, по батькові керівника проєктної групи: ЧУБРЕЙ Олександра Степанівна Найменування посади, місце роботи: Доктор педагогічних наук, доцентка кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту* Чернівецький державний університет, 1996, Географія. Географ. Викладач. ЛА ВЕ №001536 Від 25.06.1996 р. Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю)…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/ОП Бакалаври/
Силабуси до ОП «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (Географія). Бакалаври

426

0

Нижче наведено силабуси дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 014 Середня освіта, галузі знань 01 (Освіта/Педагогіка), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Силабуси розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Що таке силабус? Це навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури тощо. Силабуси обов’язкових дисциплін: Актуальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Українська мова (за професійним спрямуванням) Геологія…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Силабуси Бакалаври/
ОПП Географія. 014 Середня освіта (Географія). Магістри

294

0

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ГЕОГРАФІЯ" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: Магістр середньої освіти ("Географія") Завантажити Освітньо-професійну програму в одному файлі ТУТ Розроблено робочою групою у складі: Керівник проєктної групи: Прізвище, ім’я, по батькові керівника проєктної групи: РІДУШ Богдан Тарасович Найменування посади, місце роботи: професор кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту* Чернівецький державний університет, 1983, «Географія», Географ. Викладач., ИВ-І № 081700 від 10.06.1983 Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/ОП Магістри/
Робочі програми до ОП «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (Географія). Магістри

272

0

Нижче наведено робочі програми дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 014 Середня освіта, галузі знань 01 (Освіта/Педагогіка), рівня вищої освіти другого (магістерського). Робочі програми розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Робоча програма навчальної дисципліни як внутрішній нормативний документ визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються підручники та навчальні посібники, у тому числі й для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що допомагають успішно опанувати матеріал програми. 9 СЕМЕСТР Обов’язкові дисципліни: Професійне та особистісне становлення вчителя ЗЗСО Технологія викладання географії Інклюзивна педагогіка Закономірності розвитку географічної оболонки…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/РП Магістри/