ОП і Силабуси

Робочі програми до ОП «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (Географія). Бакалаври

102

0

Нижче наведено робочі програми дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 014 Середня освіта, галузі знань 01 (Освіта/Педагогіка), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Робочі програми розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Робоча програма навчальної дисципліни як внутрішній нормативний документ визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються підручники та навчальні посібники, у тому числі й для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що допомагають успішно опанувати матеріал програми. Робочі програми обов’язкових дисциплін: Актуальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька, англійська) Українська мова…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/РП Бакалаври/
ОПП Географія. 014 Середня освіта (Географія). Бакалаври

175

0

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ГЕОГРАФІЯ” Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр (“Географія”) Завантажити Освітньо-професійну програму в одному файлі ТУТ Розроблено робочою групою у складі: Керівник проєктної групи: Прізвище, ім’я, по батькові керівника проєктної групи: ЧУБРЕЙ Олександра Степанівна Найменування посади, місце роботи: Доктор педагогічних наук, доцентка кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту* Чернівецький державний університет, 1996, Географія. Географ. Викладач. ЛА ВЕ №001536 Від 25.06.1996 р. Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю)…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/ОП Бакалаври/
Силабуси до ОП «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (Географія). Бакалаври

188

0

Нижче наведено силабуси дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 014 Середня освіта, галузі знань 01 (Освіта/Педагогіка), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Силабуси розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Що таке силабус? Це навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури тощо. Силабуси обов’язкових дисциплін: Актуальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Українська мова (за професійним спрямуванням) Геологія…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Силабуси Бакалаври/
ОПП Географія. 014 Середня освіта (Географія). Магістри

158

0

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ГЕОГРАФІЯ" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: Магістр середньої освіти ("Географія") Завантажити Освітньо-професійну програму в одному файлі ТУТ Розроблено робочою групою у складі: Керівник проєктної групи: Прізвище, ім’я, по батькові керівника проєктної групи: РІДУШ Богдан Тарасович Найменування посади, місце роботи: професор кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту* Чернівецький державний університет, 1983, «Географія», Географ. Викладач., ИВ-І № 081700 від 10.06.1983 Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/ОП Магістри/
Робочі програми до ОП «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (Географія). Магістри

139

0

Нижче наведено робочі програми дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 014 Середня освіта, галузі знань 01 (Освіта/Педагогіка), рівня вищої освіти другого (магістерського). Робочі програми розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Робоча програма навчальної дисципліни як внутрішній нормативний документ визначає навчально-методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються підручники та навчальні посібники, у тому числі й для самостійного вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру, що допомагають успішно опанувати матеріал програми. 9 СЕМЕСТР Обов’язкові дисципліни: Професійне та особистісне становлення вчителя ЗЗСО Технологія викладання географії Інклюзивна педагогіка Закономірності розвитку географічної оболонки…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/РП Магістри/
Силабуси до ОП «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (Географія). Магістри

246

0

Нижче наведено силабуси дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 014 Середня освіта, галузі знань 01 (Освіта/Педагогіка), рівня вищої освіти другого (магістерського). Силабуси розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Що таке силабус? Це навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури тощо. 9 СЕМЕСТР Обов’язкові дисципліни: Професійне та особистісне становлення вчителя ЗЗСО Технологія викладання географії Інклюзивна педагогіка Закономірності розвитку географічної оболонки Педагогіка…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Силабуси Магістри/
ОПП Геосистеми та георизики

240

0

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Найменування спеціальності: 103 «Науки про Землю». Освітній рівень (ступінь): перший (бакалаврський). Назва програми: Геосистеми та георизики. Форма навчання і обсяг програми (в кредитах ЄКТС і роках): денна (240 кредитів ЄКТС; 4 роки навчання). Мета програми: формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі з використанням методів наук про Землю та практичні проблеми, пов’язані з комплексністю та невизначеністю прояву природних небезпек, у процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теоретичних і практичних знань наук про Землю. Предметна область: 10 – Природничі науки, 103 – Науки про Землю, ОП – «Геосистеми та георизики». Обов’язкові навчальні модулі – 74,16%, з…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/ОП Бакалаври/
Силабуси до ОП “Географія”, спеціальність – 106 Географія

471

0

Нижче наведено силабуси дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 106 Географія, галузі знань 10 (Природничі науки), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Силабуси розподілені по курсах із зазначенням обов'язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Що таке силабус? Це навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури тощо. 1 КУРС Обов'язкові дисципліни: Актуальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Силабуси Бакалаври/