Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Поштова скринька: v.prusakar@chnu.edu.ua

Curriculum vitae (CV):

Тематика наукових досліджень:

геохімія, ландшафтна екологія,ландшафтознавство, медична географія.

Напрями наукових досліджень:

 1. Ландшафтознавство;
 2. Геохімія;
 3. Екологія;
 4. Медична географія.

Наукові профілі:

Курси, що читає:

Курс Дистанційно Семестр ОК Силабус
Загальне землезнавство Перейти
Основи геохімії Перейти
Ландшафтна екологія Перейти
Прикладна фізична географія Перейти
Антропогенне ландшафтознавство Перейти
Медична географія Перейти
Фізична географія материків та океанів Перейти 3-4 О

 

Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Додаткова інформація:

У 1988 році закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету.

У 1990 році поступив в аспірантуру, яку закінчив в 1993 році. Працював на посадах інженера, асистента кафедри фізичної географії та раціонального природокористування.

У січні 2002 року захистив кандидатську дисертацію за шифром 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів на тему «Еколого-геохімічний аналіз та оцінка  поселенських ландшафтів Чернівецької області».

З 2004 року доцент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, а пізніше доцент кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

Є автором та співавтором понад 70 публікацій, в тому числі монографій, методичних розробок, статей, тез тощо.

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

Certificate of attendance. Following authors: Vitaliy Prysakar, Halyna Khodan, Iryna Dobynda for the paper entitled: Landscape and geochemical features of the territory of the city of Vyzhnytsia, Chernivtsi oblast. 03-04.05.2022

 

Публікації:

2022

 1. Рідуш, Б.Т., Холявчук, Д.І., Кирилюк, С.М., Добинда, І.П., Ходан, Г.Д., Поп’юк, Я.А., Проскурняк, М.М., Чернега, П.І., Годзінська, І.Л., Присакар, В.Б., Самашко, А.Ф., Круль В.П. (2022). Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський) : навчально-методичний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 256. Електронна версія посібника

 

 1. Присакар В., Чернега П. Поселенські ландшафти як об’єкти комплексних географічних досліджень (на прикладі міста Чернівці) // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С.262-263.
 2. Присакар В.Б. Поселенські ландшафти як об’єкт інтенсивної ант ропогенно-техногенної перетвореності (на прикладі Чернівецької області) // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Мат-ли Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2016. – С. 80-81.
 3. Присакар В.Б., Ходан Г.Д., Дячук А.І. Ландшафтна характеристика території міста Вижниці // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (3-5 листопада 2017 р.) – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 111-112.
 4. Присакар В., Ходан Г. Роль рельєфу у формуванні і функціонуванні ландшафтно-геохімічних систем . Рельєф і клімат : Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26 – 28 верес. 2018 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С.84-85.
 5. Присакар В. Ландшафтно-геохімічні особливості території міста Сокиряни // Науковий вісник Чернівецького університету: зб.наук.пр. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – Вип. 803: Географія. – С. 103-110 ISSN: 2311-9276.
 6. Присакар В., Ходан Г. Ландшафтно-геохімічний підхід при комплексних екологічних дослідженнях // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» (7-8 травня 2019 року). – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С. 88-90.

Робота зі студентами:

 1. Поляк, А. (2022). Ландшафтні комплекси території села Стара Жадова. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 26-27.