Курсова робота є проміжною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Курсову роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість.

Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у студента навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень курсової роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти найбільш загальними методами дослідження, розробляти конкретні методики для збору матеріалу, аналізувати та узагальнювати одержані дані й робити відповідні висновки (згідно з поставленими в курсовій роботі дослідницькими завданнями).

Теми курсових робіт для вибору студентів 1-2 курсів 2022-2023 року навчання
по кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеогеографії
(014.07 – Середня освіта. географія – ;
106 – Географія – 2-й курс на 3-й;
103 – Геосистеми та георизики 1-й курс на 2-й)

Викладач 014.07 106 103
1 Богдан РІДУШ 1. Новітні наукові дані про внутрішню будову Землі та їх відображення в шкільному курсі географії 1. Доіндустріальні антропогенні форми рельєфу в Середньому Подністров’ї 1.Типологія зсувних процесів в Прут-Серетському межиріччі
2. Фізико-географічні процеси в міському середовищі
3. Природні явища та описи ландшафтів у творах класиків української літератури 2. Четвертинні відклади Прут-Дністровського межиріччя 2. Суфозійне провалоутворення у м. Чернівці
4. Антропогенез та заселення Європи у палеоліті
5. Зміни природи Європи у пізньому плейстоцені (або в голоцені)
2 Дарія ХОЛЯВЧУК 1. Сезонні зміни у природі та спостереження за ними 1. Кліматичні зміни у Покутсько-Буковинських Карпатах 1. Атмосферні посухи в Українських Карпатах
2. Атлас хмар за власними спостереженнями
3. Атмосферне забруднення міст за даними відкритих платформ 2. Екстремальні атмосферні опади в Українських Карпатах
4. Застосування  кліматодіаграм  у поясненні природних особливостей регіонів світу
5. Небезпечні атмосферні явища в Україні
3 Сергій КИРИЛЮК 1. Модель щільності забудови м. Чернівці на базі пооб’єктної оцінки 1. Історичне картографування урбанізованих територій з допомогою ГІС-технологій 1. Ерозійна мережа Прут-Дністерського межиріччя
2. Використання картографічних творів під час навчання географії у сьомому класі
3. Виховний потенціал шкільної географії 2. Морфометричний аналіз долини річки прут в межах Чернівецької області
4. Тваринний світ Землі та його відображення на навчальних картах
5. Реалізація історико-географічного підходу в шкільних курсах географії
4 Мирослав ПРОСКУРНЯК 1. Ландшафтна спадщина міста (…) та форми її використання в позакласній 1. Ландшафтні комплекси долини річки Прут у місті Чернівці 1. Карстові ландшафти Прут-Дністерського межиріччя, проблеми їх використання
2. Ландшафтна спадщина міста Чернівці та форми її використання в позакласній роботі
3. Ландшафтна спадщина міста Кам’янець-Подільський та форми її використання в позакласній роботі 2. Ландшафтні комплекси долини річки Смотрич у місті Кам’янці-Подільському
4. Ландшафтна спадщина міста Снятин та форми її використання в позакласній роботі
5 Петро ЧЕРНЕГА
6 Галина ХОДАН 1. Позакласна та позашкільна робота на уроках географії 1. Ландшафтні комплекси території рідного краю 1. Геохімічний склад грунтових вод території рідного краю
2. Нестандартні уроки географії
3. Народні прикмети, традиції, промисли при вивченні географії рідного краю 2. Геохімічний склад грунтових вод території рідного краю
4. Ландшафтознавчий підхід у вивченні шкільного курсу географії на прикладі свого населеного пункту
5. Ландшафтні дослідження території рідного краю
7 Ірина ДОБИНДА 1. Краєзнавчий принцип при вивченні географії України 1. Географо-краєзнавча характеристика території (за вибором) 1. Природні ресурси регіону (на вибір)  та їх раціональне використання
2. Проблемне викладання матеріалу на уроках географії
3. Використання краєзнавчого матеріалу в курсах шкільної географії 2. Природоохоронні території України та світу
4. Роль шкільної географії у формуванні екологічної свідомості учнів
8 Яна ПОП’ЮК 1. Геосайти території (за вибором)  та можливості їх застосування у шкільній природничо-географічній освіті 1. Геолого-геоморфологічні особливості долини річки (за вибором) 1. Моніторинг надзвичайних ситуацій за даними ДЗЗ
2. Геоархеологічні пам’ятки території (за вибором)
3. Будова долини річки та її вивчення в рамках позакласної роботи (на прикладі терасового комплексу обраної річки) 2. Моніторинг самовільних підпалів сухостою (територія за вибором)
4. Верхня межа лісу Буковинських Карпат та її зміни
9 Ірина ГОДЗІНСЬКА 1. Морфометрична характеристика рельєфу 1. Корисні копалини Чернівецької області та їх генезис 1. Мінералогічна колекція геолого-географічного відділу Природничого музею
2. Стратиграфічна колонка
3. Унікальні форми рельєфу України 2.  Геологічні пам’ятки (на прикладі своєї області)
4. Прикладні геологічні дослідження