1. Навчальний план є нормативним документом Університету, який визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін (освітніх компонентів), логічну послідовність їх вивчення, вид семестрового контролю, розподіл навчальних годин за видами занять і форму атестації. 2. Навчальні плани складаються на основі відповідної освітньої програми й графіка навчального процесу на весь термін навчання. 3. Робочі навчальні плани складаються на основі відповідних навчальних планів на кожен рік підготовки за відповідною освітньою програмою з метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування освітнього процесу й закріплення навчальних дисциплін (освітніх компонентів) за певними кафедрами на наступний навчальний рік. 4. Навчальні й робочі навчальні плани розробляються робочими групами випускових кафедр із залученням, за потреби, представників інших кафедр. Координацію діяльності робочої групи здійснює гарант відповідної освітньої програми, а контроль виконання вимог до навчальних і робочих навчальних планів здійснює заступник директора інституту/декана факультету (навчально-методичний напрям). 5. Вимоги до структури, змісту й оформлення навчальних і робочих навчальних планів визначаються наказом ректора про підготовку до нового навчального року. 6. Навчальні плани затверджуються Вченою радою Університету, підписуються головою Вченої ради й скріплюються печаткою Університету. 7. Графіки навчального процесу ухвалюються Вченою радою, затверджуються першим проректором Університету й скріплюються печаткою Університету. 8. Робочі навчальні плани затверджуються проректором з навчальної роботи Університету. 9. Формування навчальних планів в електронному вигляді здійснюється в автоматизованій системі планування навчального процесу. 10. За організацію освітнього процесу на кафедрі, виконання навчальних планів, здійснення контролю за якістю викладання навчальних дисциплін (освітніх компонентів), навчально-методичною й науковою діяльністю науково-педагогічних працівників кафедри відповідає завідувач кафедри.

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 22/23 н.р.

Бакалаври:

  1. Геосистеми та георизики. Спеціальність – 103 (Науки про Землю), галузь знань – 10 (Природничі науки). Робочий навчальний план 22/23 ТУТ

Магістри: