Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Поштова скринька: p.chernega@chnu.edu.ua

Тематика наукових досліджень:

Ландшафтознавство, зокрема ландшафти передгірських територій (Класи контактних ландшафтів). Науковий пошук зосереджено в межах Буковинського Передкарпаття і спрямовано на детальне вивчення і картування передгірських ландшафтних комплексів.

Напрями наукових досліджень:

 1. Ландшафтознавство;
 2. Геоморфологія;
 3. Мінералогія і петрографія.

Наукові профілі:

Курси, що читає:

 1. Геологія загальна та історична;
 2. Геологія з основами геоморфології;
 3. Геологія та тектоніка України;
 4. Геологія та тектоніка регіонів Світу;
 5. Основи геофізики Землі;
 6. Методика проведення практичних робіт геолого-геоморфологічного змісту у шкільній географії;
 7. Загальногеографічні та галузеві практики.

Інформація про досягнення у професійній діяльності (відповідно до п.38 ліцензійних умов провадження освітньої діяльності)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Додаткова інформація:

Випускник 1986 року кафедри фізичної географії та картографії географічного факультету Чернівецького Ордена Трудового Червоного Прапора державного університету, Спеціальність – Географ. Викладач. Під час навчання працював в Біломорській геолого-розвідувальній партії Карельської комплексної геолого-розвідувальної експедиції. З грудня 1986 року викладач-стажист кафедри фізичної географії та картографії. З 1988 року викладач кафедри.

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію за шифром 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів у Інституті Географії НАН України на тему «Структура передгірських ландшафтів Буковинського Передкарпаття, проблеми їх оптимізації». В дисертації обґрунтовано виділення передгірських територій в окремий клас – класс контактних ландшафтів. З 1996 року й до нині доцент кафедри.

Учасник понад 40 наукових всесоюзних, міжнародних та всеукраїнських конференцій. Автор та співавтор понад 70 публікацій: наукових статей, тез, методичних посібників, науково-популярних видань, путівників.

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

 1. Культурний ландшафт як географічний феномен (30 годин (1 кредит ЄКТС)). 23–25.09.2021

Публікації:

2022

 1. Рідуш, Б.Т., Холявчук, Д.І., Кирилюк, С.М., Добинда, І.П., Ходан, Г.Д., Поп’юк, Я.А., Проскурняк, М.М., Чернега, П.І., Годзінська, І.Л., Присакар, В.Б., Самашко, А.Ф., Круль В.П. (2022). Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський) : навчально-методичний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 256. Електронна версія посібника

2021…

 1. Чернега П. Особливості ландшафтів долини річки Малий Сірет у Передкарпатті // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. Наук. Праць. У 4-х тт. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. ІІІ. – С.193-195.
 2. Чернега П.І. Антропогенна перетвореність ландшафтів долини річки Малий Сірет у Передкарпатті // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Серия «География». – Том 21 (60). – 2008. – № 3. – С. 388-392.
 3. Чернега П.І. Ландшафти давніх долин стоку в Буковинському Передкарпатті // Українська історична географія та історія географії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (7-10 жовтня). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 55
 4. Чернега П.І. Мінерали та гірські породи: навч. посібник / П.І. Чернега. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010.
 5. Чернега П. Застосування кількісних показників для аналізу структури ландшафтів // Стале природокористування: підходи, проблеми, ерс пектива: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-ій річниці кафедри геоекології та 25-ій річниці кафедри фізичної географії (28-29 травня 2010 року). – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2010. – С. 39-40
 6. Березка І.С., Чернега П.І., Явкін В.Г. Антропогенний вплив на ерозійні процеси в басейнах та руслах Сірета і Прута // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія: Мат.5-ої Всеукр.наук.конф. (Чернівці, 22-24 вересня 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький нац.ун-тет, 2011. – С. 9-11
 7. Киналь О.В., Проскурняк М.М., Рідуш Б.Т., Чернега П.І. Буковинськими Карпатами та Передгір’ям: путівник наукової екскурсії конференції „Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських та гірських територій” 31 травня – 2 червня 2012 р. / за ред. В.П. Круля. – Чернівці: Букрек, 2012. – 32 с.
 8. Ющенко Ю.С., Пасічник М.Д., Чернега П.І. Територіальна структура річкових долин // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Чернівці: Чернівецький ун-т, 2012. – Вип. 612-613: Географія. – С. 188-196 http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2012_0612_0613.pdf
 9. Чернега П.І. Особливості формування передгірських ландшафтів // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнарод. наук. конф., / 31 травня – 2 червня 2012 р. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 93-94
 10. Рубаняк А.М. Енергетика ландшафтів Прут-Дністерської височчинної області / А.М. Рубаняк, П.І. Чернега // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2013. – Вип. 25. – Вінниця, 2013. – С. 189-197
 11. Чернега П. Основні риси ландшафтів Буковинського Передгір’я / П. Чернега // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16-18 травня 2013 р). [Відповід.ред.: Біланюк В.І та інш.].У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013.. – Том 2. – С. 12-14
 12. Чернега П.І. Основні риси прояву чинників у формуванні рельєфу Буковинського Передкарпаття / П.І. Чернега // Рельєф і клімат: Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму (23-25 жовтня 2014 р.). -Чернівці: Технодрук, 2014. – С. 58-59. – С. 95-97.
 13. Тимуляк Л.М. Основні риси і закономірності структури передгірських ландшафтів у межах Івано-Франківської області / Л.М. Тимуляк, П.І, Чернега // // Фізична географія та геоморфологія. – 2014. – Вип. 3 (75). – С. 29-38
 14. Присакар В., Чернега П. Поселенські ландшафти як об’єкти комплексних географічних досліджень (на прикладі міста Чернівці) // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С.262-263
 15. Чернега П., Рогожа А. Особливості діяльності та проблема збереження грязьового вулкана села Колінківці (Чернівецька область) // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С.331-332
 16. Мельничук Л., Чернега П. Порівняльна характеристика показників теплового балансу фізико-географічних областей Українських Карпат / Люба Мельничук, Петро Чернега // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнар. конф.(26 – 28 верес. 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2018. – С.105-106.

Робота зі студентами:

 1. Герасимчук, А. (2022). Історико-краєзнавчий портрет Юрковецької ТГ. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (19-20 квітня 2022 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 12-13.
 2. Молдован, І. (2021). Сучасний стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 26-27.
 3. Тимчук, В. (2021). Прояви сучасних екзогенних процесів у межах Карпатського національного природного парку. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20-21 квітня 2021 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 38-39.
 4. Молдован, І. (2020). Відновлювана енергетика в Україні та її перспективи в Західному регіоні. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 121-123.
 5. Тимчук, В. (2020). Ерозійні процеси на туристичних маршрутах на г. Говерла та рекреаційно-ресурсний потенціал Говерлянського природоохронного науково-дослідного відділення. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (22-23 квітня 2020 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 169-171.
 6. Зеленчук, В. (2019). Геолого-геоморфологічна характеристика Жаб’євської (Верховинської) котловини. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 51-53.
 7. Молдован, І. (2019). Джерела надходження енергії в ландшафтне середовище. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 109-111.
 8. Ставчанська, І. (2019). Використання краєзнавчого матеріалу на уроках географії в школі. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 137-139.
 9. Щеснюк, П. Поняття «межа» в ландшафтознавстві та її обґрунтування між рівнинними і передгірними ландшафтами (у межах Івано-Франківської області). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 165-167.
 10. Ююкіна, М. (2019). Морфометричні показники Чернівецько-Сторожинецької височини. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (16-17 квітня 2019 року). Географічний факультет. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 167-168.
 11. Мельничук, Л., Чернега, П. (2018). Порівняльна характеристика показників теплового балансу фізико-географічних областей Українських Карпат. Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнар. конф. (26 – 28 верес. 2018 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 105-106.
 12. Зеленчук, В. (2018). Геоморфологічна характеристика Прут–Черемоського межиріччя (на прикладі Снятинського та Косівського районів). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (17-19 квітня 2018 року). Географічні науки. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.
 13. Мельничук, Л., Чернега, П. (2016). Енергетика ландшафтів Івано-Франківського Передкарпаття. Від географії до географічного українознавства : еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Мат-ли Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т., 77-78.