Зареєструватися як...
ГОРИ ЄДНАЮТЬ...
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ, ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ
Населення країни: географічні і демографічні аспекти

171

0

Хорьев, Б.С. (1986). Население страны: географические и демографические аспекты. Москва : Знание, 48. У брошурі охарактеризовані основні зміни в складі і розміщенні населення країни, результати його природного і міграційного рухів у сучасний період. Висвітлені географічні особливості міжрайонного перерозподілу населення і головні проблеми його регулювання. Особливу увагу приділено на задачі демографічної політики. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів, читачів, що цікавляться цією проблемою. ЗМІСТ Вступ Динаміка населення: основні напрями і нові тенденції Демографічний розвиток і демографічна політика: акценти та орієнтири Зміни в русі і територіальному розподілі населення Взаємозв’язок демографічної і працезберігаючої політики Ріст великих міст і їх регуляція Висновки Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Природні ресурси Білорусі, використання та охорона

102

0

Романов, В.С. (1985). Природные ресурсы БССР, использование и охрана. Москва : Знание, 48. Проблема взаємовідношення людини з природою сьогодні одна з найважливіших і невідкладних. Сучасне індустріальне виробництво з його багатовідхідною технологією чинить на природу суттєву негативну дію. Само по собі значення технічних аспектів забруднення навколишнього середовища не може вирішити проблему її охорони. У брошурі розглядаються природні ресурси Білорусі, їх значення для народного господарства, раціональне використання та охорона. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів, вчителів географії, читачів, що цікавляться цією проблематикою. ЗМІСТ Вступ З історії Фізико-географічна характеристика Земельні ресурси Ресурси корисних копалин Водні ресурси Промисловість білорусі і проблеми охорони атмосфери Рослині ресурси Тваринний світ Основні об’єкти природи, що охороняються Проблеми, проєкт, досвід ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Про походження нафтових і газових родовищ

8

0

Акрамходжаев, А.М. (1985). О происхождении нефтяных и газовых месторождений. Москва : Знание, 48. Тепер більшість спеціалістів вважає, що нафта і газ мають органічне походження. І є продуктами тривалого (мільйони років) хімічного перетворення різноманітних похованих речовин. Як відомо, критерій істини – практика, і практика пошукових робіт повністю підтверджує правоту прихильників гіпотези органічного походження нафти і газу. Автор брошури на основі експериментальних даних аргументовано підтверджує теорію органічного походження нафти, її велике практичне значення для пошуку нафтових родовищ. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів і читачів, що цікавляться цією проблематикою. ЗМІСТ Про сутність проблеми Генезис нафти і газу: пошуки істини, розчарування та успіхи До записної книги лектора Короткий термінологічний словник Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України

10

0

Круль, В.П. (2006). Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України [Автореф. дис. докт. геогр. наук, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича]. 11.00.02 – економічна та соціальна географія Науковий консультант: д.геогр.н., проф. Жупанський Ярослав Іванович Офіційні опоненти: д. геогр. н., проф. Шаблій Олег Івіанович д.геогр.н., проф. Хомра Олександр Ульянович д.геогр.н., проф. Фащевський Микола Іванович
Більше...
/ /
НДР/Докторські дисертації/
Нечорнозем’я: соціальна географія та економіка

15

0

Иоффе, Г.В. (1986). Нечерноземье: социальная география и хозяйство. Москва : Знание, 48. Вивчення сільського господарства методами економічної географії має давні традиції. У брошурі розповідається про сучасні тенденції в територіальній організації сільськогосподарського виробництва в нечорноземній зоні. Автор підходить до аналізу тенденцій з позицій соціальної географії. Велику увагу приділено зіставленню районів і господарств приміських і периферійних зон. Брошура розрахована на лекторів, читачів, що цікавляться питаннями соціальної географії, економіки і географії сільського господарства. ЗМІСТ Вступ Проблема нечорнозем’я і соціальна географія Сільське господарство в глибинних районах нечорнозем’я Сільське господарство в зоні впливу великого міста Нечорнозем’я: передмістя і периферія Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Історична геологія

13

0

Клюшников, М.М., Онищенко, О.М. (1975). Історична геологія. Київ : «Вища школа», 296. Історична геологія займається з’ясуванням процесів, які відбувалися в минулі періоди геологічної історії. Ці процеси зафіксовані в гірських породах, які складають земну кору, тому основним об’єктом вивчення історичної геології є гірські породи. Земна кора побудована з гірських порід , різних за складом та походженням. На одних ділянках ці породи лежать горизонтально або майже горизонтально, мало або зовсім не змінені і зберігають свої первинні особливості. В інших районах порушене початкове положення гірських порід і вони утворюють складні тектонічні структури – складки, куполи, скиди, насуви, тощо. У посібнику викладений матеріал про розвиток органічного і неорганічного світів на Землі протягом її геологічної історії. Показаний взаємозв’язок геологічних подій, що мають місце в минулому земної кори і на її поверхні. Подані свідчення про основні закономірності геологічного розвитку Землі. ЗМІСТ Передмова Загальна частина Геологічна історія Землі Основні закономірності геологічного розвитку Землі Покажчик ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Робочі навчальні плани 2022/2023

58

0

1. Навчальний план є нормативним документом Університету, який визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін (освітніх компонентів), логічну послідовність їх вивчення, вид семестрового контролю, розподіл навчальних годин за видами занять і форму атестації. 2. Навчальні плани складаються на основі відповідної освітньої програми й графіка навчального процесу на весь термін навчання. 3. Робочі навчальні плани складаються на основі відповідних навчальних планів на кожен рік підготовки за відповідною освітньою програмою з метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування освітнього процесу й закріплення навчальних дисциплін (освітніх компонентів) за певними кафедрами на наступний навчальний рік. 4. Навчальні й робочі навчальні плани розробляються робочими групами випускових кафедр із залученням, за потреби, представників інших кафедр. Координацію діяльності робочої групи здійснює гарант відповідної освітньої програми, а контроль виконання вимог до навчальних і робочих навчальних планів здійснює заступник директора інституту/декана факультету (навчально-методичний напрям). 5. Вимоги до структури, змісту й оформлення навчальних і робочих навчальних планів визначаються наказом ректора про підготовку до нового навчального року. 6. Навчальні плани затверджуються Вченою радою Університету, підписуються головою Вченої ради й скріплюються печаткою Університету. 7. Графіки навчального процесу ухвалюються Вченою радою, затверджуються першим проректором Університету…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Робочі навчальні плани/
Перегляд освітніх програм по кафедрі фізичної географії, геоморфології та палеогеографії 2023

47

0

До уваги здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців та інших стейкхолдерів пропонується перегляд освітньої програми «Географія» за спеціальністю 106 «Географія». Освітня програма ТУТ З 31 січня 2023 р. розпочинається процедура громадського обговорення. Пропозиції надсилати до 03 березня 2023 року на адресу fggpg-dpt@chnu.edu.ua або м. Чернівці, вул. Коцюбинського 2, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії. До уваги здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців та інших стейкхолдерів пропонується перегляд освітньої програми «Геосистеми та георизики» за спеціальністю 103 «Науки про Землю». Освітня программа ТУТ З 31 січня 2023 р. розпочинається процедура громадського обговорення. Пропозиції надсилати до 03 березня 2023 року на адресу fggpg-dpt@chnu.edu.ua або м.Чернівці, вул. Коцюбинського 2, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, географічний факультет, кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії. До уваги здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, науково-педагогічних працівників, роботодавців та інших стейкхолдерів пропонується перегляд освітньої програми «Географія» за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія). Освітня програма ТУТ З 31 січня 2023 р. розпочинається процедура громадського обговорення. Пропозиції надсилати до 03 березня 2023 року на адресу fggpg-dpt@chnu.edu.ua…
Більше...
/ /
Головна/Оголошення/
Науковий вісник Чернівецького університету : Географія, Том 839 (2022)

231

0

Науковий вісник Чернівецького університету : Географія (2022). Чернівці : Чернівецький національний університет, 839, 108 с. Перейти на офіційний сайт Наукового вісника Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, серія «Географія» видається з 1996 року. Журнал входить до переліку наукових фахових видань України – категорія «Б» (103 – Науки про Землю, 106 – Географія) відповідно до наказу МОН від 06 червня 2022 року №530. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, серія «Географія» – рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує останні розробки в галузі природничих наук, географії та наук про Землю зокрема. Тематика охоплює питання фізичної та суспільної географії, гідрології та кліматології, геодезії, картографії та ГІС-технологій, туризму, дистанційного зондування, методики навчання географії та інші питання наук про Землю. ЗМІСТ Роман СЛИВКА, Ірина ЗАКУТИНСЬКА Історико-географічний вимір міждержавних територіально-політичних суперечностей і конфліктів (2011–2021 рр.) Леонід СТЕФАНКОВ, Людмила АТАМАН Чинники остепніння ландшафту Середнього Побужжя Наталя АНДРУСЯК, Наталія АНІПКО Туризм в умовах війни: особливості туристичних пріоритетів, пошуку та пропозицій Наталія ФЛІНТА Сучасні електронні системи бронювання та резервування в готельному бізнесі Ірина ГОДЗІНСЬКА, Петро ЧЕРНЕГА Практичне значення мінералогічних та петрографічних колекцій геолого-географічного відділу…
Більше...
/ /
Публікації/Науковий вісник Чернівецького університету : Географія/
Імена географів і мандрівників на карті

37

0

Имена географов и путешественников на карте (1984). Москва : Знание, 48. У брошурі розповідається про географів, першопрохідців, дослідників нашої планети, імена яких нанесені на географічних картах і завдяки заслугам в науці і перед людством ці люди удостоєні честі бути увіковіченими на картах земної кулі. Брошура розрахована на лекторів, пропагандистів, слухачів і викладачів університетів, на всіх, кого цікавлять проблеми географічної науки. ЗМІСТ Пам’ятні імена на карті світу Топоніміка – вічно жива наука Радимо прочитати ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/