Зареєструватися як...
ГОРИ ЄДНАЮТЬ...
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ, ГЕОМОРФОЛОГІЇ ТА ПАЛЕОГЕОГРАФІЇ
Ландшафтна екологія: Методичні вказівки до практичних занять

9

0

Гуцуляк В. М., Присакар В. Б. Ландшафтна екологія: Методичні вказівки до практичних занять. Чернівці: ЧНУ, 2003. 40 с. Зміст методичних вказівок відповідає діючій програмі по практичним роботам з курсу «Ландшафтна екологія». У доступній формі подається методика обчислення ландшафту та складання відповідних карт. Видання адресується студентам географічних і екологічних спеціальностей. ЗМІСТ Вступ Обчислення екологічних показників і складання геоекологічних карт Таблиці ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Краєзнавство: Навчально-методичний посібник

9

0

Круль В. П. Краєзнавство: Навчально-методичний посібник. Чернівці: Рута, 2007. 104 с. У виданні висвітлено зміст практичних робіт, основна мета яких – з’ясування історико-географічного поділу суцільної української етнічної території, виявлення ретроспективно-сучасної загальної характеристики населення, його статево-вікової структури, міської і сільської людності за історико-географічними краями, визначення особливостей поселенської структури історико-географічних регіонів та їхньої характеристики за географо-краєзнавчим профілем. Для викладачів і студентів географічних, педагогічних та історичних факультетів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. ЗМІСТ І. Теми практичних робіт 1. Історико-географічний поділ України та суцільної української етнічної території 2. Загальна характеристика населення ІГК 3. Статева структура людності ІГК (за даними на 1989 і 2001 рр.) 4. Характеристика населених пунктів ІГК 5. Характеристика міської і сільської людності ІГК 6. Краєзнавча характеристика міської людності ІГК 7. Характеристика населення ІГК за географо-краєзнавчим профілем ІІ. Додатки Додаток 1. Варіанти географо-краєзнавчих профілів по лініях Додаток 2. Короткі краєзнавчі відомості про міста і містечка України ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Геоекологічне картування: Методичні вказівки до практичних занять

19

0

Гуцуляк В. М., Присакар В. Б. Геоекологічне картування: Методичні вказівки до практичних занять. Чернівці: ЧНУ, 2004. 50 с. В даних методичних вказівках приводяться завдання з геоекології (ландшафтної екології) і, зокрема, обчислення еколого-геохімічних показників природного середовища, оцінки екологічної ситуації, складання відповідних карт. Видання адресується студентам географічних, природничих і екологічних спеціальностей. ЗМІСТ Вступ Обчислення екологічних показників і складання геоекологічних карт Додатки ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Атмосферний тиск: Методичні вказівки до лабораторних робіт з метеорології

7

0

Атмосферний тиск: Методичні вказівки до лабораторних робіт з метеорології / Укл. О. В. Моргоч. Чернівці: Рута, 2003. 24 с. Видання містить методичні поради до засвоєння теоретичного матеріалу теми «Атмосферний тиск», виконання лабораторних завдань, розрахунку барометричних характеристик, розв’язку задач на обчислення дійсних значень атмосферного тиску, отриманих при метеорологічних спостереженнях. Для студентів спеціальностей «Географія», «Екологія», «Землевпорядкування і кадастр». ЗМІСТ Вступ Загальні поняття про атмосферний тиск та одиниці його виміру Спостереження за атмосферним тиском у стаціонарних умовах Спостереження за атмосферним тиском у польових умовах Барометричні розрахунки Робота з картографічними матеріалами Список літератури Додатки ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Основи фізики Землі. Конспект лекцій

7

0

Чернега П. І. Основи фізики Землі. Конспект лекцій. Чернівці: Рута, 2006. 20 с. В двох перших лекціях з курсу «Основи фізики Землі» розглядаються питання структури матерії (з чого ж саме побудований відомий людству Всесвіт) згідно сучасних матеріалістичних поглядів на природу. Також подається інформація щодо сил (електрична, ядерна, слабкої взаємодії, гравітаційна), які приймають участь у побудові Всесвіту, галактик, зірок, планет тощо. Матеріал викладений у лекціях базується на знаннях, що отримані студентами-географами з основ природничих наук у школі та на молодших курсах географічних факультетів. ЗМІСТ Тема 1. Структура матерії. Речовина та енергія – Властивості елементарних частинок – Загальні відомості про електромагнітне випромінювання – Античастинки. Матеріалізація та анігіляція – Енергія: види та використання Тема 2. Сили взаємодії між частинками – з’єднуюче начало Всесвіту ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Метеорологія та кліматологія: Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу

7

0

Метеорологія та кліматологія: Методичні вказівки до вивчення теоретичного курсу / Укл. О. В. Моргоч. Чернівці: ЧНУ, 2002. 24 с. Видання містить методичні вказівки щодо самостійної роботи над теоретичним матеріалом курсу «Метеорологія та кліматологія», ефективного засвоєння основних понять. Подано мінімальний обсяг питань, необхідних для вивчення. Призначене для студентів спеціальностей «Географія» та «Екологія». Курс метеорології та кліматології має за мету вивчення основних фізичних властивостей атмосфери та умов кліматотворення в земних умовах. Він передбачає формування у студентів фундаментальних знань про: будову атмосфери та її якісні характеристики; атмосферні процеси та явища, їх природу й наслідки; розподіл метеорологічних величин у просторі й часі; різноманіття кліматі Землі, їх географію; причини змін і коливань клімату. ЗМІСТ Вступ Загальні методичні вказівки Методичні вказівки до вивчення окремих розділів програми курсу 1. Повітря й атмосфера 2. Сонячна радіація в атмосфері. Процеси тепло- та вологообігу 3. Баричне поле й атмосферна циркуляція 4. Клімати Землі 5. Спостереження за станом атмосфери та аналіз метеорологічної й кліматичної інформації Список літератури ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Географія ґрунтів і земельних ресурсів

7

0

Географія ґрунтів і земельних ресурсів: метод. реком. до прак. роб. / уклад. : М. М. Проскурняк. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. 28 с. Практичні роботи з «Географії ґрунтів і земельних ресурсів» спрямовані на допомогу студентам, майбутнім учителям географії, оволодіти знаннями про історію дослідження, чинники ґрунтоутворення, класифікацію, районування, загальні закономірності географічного поширення, особливості ґрунтового покриву та земельних ресурсів України і світу. ЗМІСТ Вступ Тема 1. Історія вивчення ґрунтів і ґрунтового покриву Тема 2. Вплив гірських порід на ґрунтовий покрив і географію ґрунтів Тема 3. Клімат як чинник ґрунтоутворення та диференціації ґрунтового покриву Тема 4. Аналіз географічних особливостей біологічного кругообігу речовини та гумусоутворення Тема 5. Класифікація ґрунтів Тема 6. Ґрунтово-географічне районування ґрунтового покриву світу Тема 7. Кількісний аналіз ґрунтового покриву і земельних ресурсів світу Тема 8. Аналіз ґрунтового покриву природних зон України Тема 9. Особливості висотної поясності ґрунтового покриву Українських Карпат і Кримських гір Тема 10. Кількісний аналіз ґрунтів і земельних ресурсів України ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Мінерали та гірські породи

5

0

Чернега П. І. Мінерали та гірські породи : навч. посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 64 с. Посібник розрахований на стендів географічних та екологічних спеціальностей ВУЗів України. Зміст посібника відповідає вимогам робочих програм з курсів «Геологія загальна та історична», «Геологія з основами геоморфології». У ньому висвітлюються питання класифікації та діагностики мінералів та гірських порід. Вказано методи визначення найрозповсюдженіших мінералів і гірських порід у лабораторних та польових умовах. ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Мінерали 1.1. Загальні відомості про мінерали 1.2. Форми знаходження кристалічних мінералів у природі 1.3. Фізичні властивості мінералів 1.4. Класифікація мінералів 1.5. Характеристика головних породоутворюючих мінералів Запитання до розділу 1 Розділ 2. Гірські породи 2.1 Загальна характеристика гірських порід 2.2 Магматичні гірські породи 2.3 Осадові гірські породи 2.4 Метаморфічні гірські породи Запитання до розділу 2 Список використаної літератури Додатки ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Озеро Танганьїка

12

0

Танганьїка – це озеро в Центральній Африці, розташоване в досить глибокій тектонічній западині і належить до басейну річки Конго. Воно вважається найдовшим прісноводним озером світу, довжина берегової лінії 1828 км. За весь час свого існування воно не висихало, тому його фауна збереглася до наших днів. У Танганьїці водяться 200 видів риб, але ось 170 видів ви більше ніде не зможете зустріти. Парадоксально звучить, враховуючи таке видове різноманіття, але води озера на 90% не придатні до життя. Всі тварини, риби і організми мешкають у верхньому шарі, що містить кисень. На глибині 100 метрів і нижче – мертва вода (Середня глибина озера - 570 м). Але вона настільки багата поживними речовинами, що піднімися вище – різноманітність озерної фауни ще більш буйствовало б. Історія озера Танганьїка – це знамениті битви під час Першої світової війни. Тоді його водами плавав бойової пором «Граф фон Гетцен», завданням якого було нападати на англійські та бельгійські війська. Берега Танганьїки (вони зараз в юрисдикції Республіки Конго, Танзанії, Бурунді і Замбії) знають чимало військових конфліктів. У наші дні в озері водиться 2 000 видів живих організмів і рослин. Серед…
Більше...
/ /
НП публікації/Фізична географія/
Озеро Ньяса

13

0

Ньяса лежить у глибокій западині. Це найпівденніше з групи Великих озер. Довжина Ньяси – 580 кілометрів, ширина до 80 кілометрів, площа водного дзеркала – 30 тисяч км2. Озеро витягнуте майже в строгому меридіональному напрямі, його береги високі та скелясті. Глибина Ньяси – 706 м (друге місце серед Великих озер). Клімат в районі Ньяси вологий, тропічний. У найспекотливіший місяць температура повітря 27 градусів, а в найхолодніший – близько 19 градусів. Тут випадає багато опадів, навіть більше ніж над озером Вікторія. Ньясу вважають однією з найкрасивіших водойм Африки. Особливо чарівне враження вона справляє в час ранкової і вечірньої зірниці, коли поверхня озера міниться перламутром, а потім починає яскріти сріблом, і чим вище підбивається сонце, тим більше змінюється колір води від сірого до небесно-синього. Однак ця краса оманлива, бо характер в озера нерівний, непостійний. Затиснуте у вузькому коридорі між скелястих стін, воно править за гігантську аеродинамічну трубу, по якій гуляють вітри. До озера вони підходять з боку океану тихі й сумирні, а „звалюючись” у довгий кам’яний коридори западини, несподівано прискорюють рух і часто переходять у шторми, збурюючи великі хвилі. Ці багатогодинні шторми місцеві…
Більше...
/ /
НП публікації/Фізична географія/