Термін виконання роботи:  01.01.2021 – 31.12.2025 р.

Мета роботи  – Виявити реакцію ландшафтів на антропогенний тиск та глобальні кліматичні зміни / To identify the landscapes’ response to anthropogenic pressure and global climate change.

Короткий зміст і очікувані результати.

Досліджуються ландшафти західного регіону України під впливом глобальних кліматичних змін та антропопресії. З’ясовується реакція ландшафтів на антропогенний тиск та планетарну кліматичну динаміку, особливості перетворення ландшафтів через зміни поселенського й аграрного навантаження, а також ренатуралізацію природно-техногенних ландшафтів у випадках зменшення антропопресії внаслідок урбанізації. Це буде досягнуто через індикацію змін у ландшафтах, вивчення ходу динамічних процесів у ландшафтах на тлі глобальних кліматичних змін регіону та як відповідь на антропогенний тиск та глобальну кліматичну динаміку. Будуть встановлені особливості коротко- і довгоперіодичних кліматичних та ландшафтних змін на території західного регіону України.

The landscapes of the western region of Ukraine under the influence of global climate change and anthropopression are studied. The reaction of landscapes to anthropogenic pressure and global climatic dynamics, features of landscape transformation due to changes in settlement and agricultural pressure, and the renaturalization of natural and artificial landscapes in cases of reduced anthropopression due to urbanization are explored. This will be achieved by indicating changes in landscapes, the study of the course of dynamic processes in landscapes against the background of global climate change in the region, and response to anthropogenic pressure and global climate dynamics. Features of short- and long-period climatic and landscape changes in the western region of Ukraine will be established..

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН  РОБОТИ

№ п/п Зміст етапу Термін виконання (рік, квартал) Очікувані результати
1 Трансформація культурних ландшафтів регіону у зв’язку зі змінами поселенського та аграрного навантаження.

Опрацювання попередніх розробок з даної теми, зарубіжних напрацювань (зокрема досвіду Польщі), літератури, фондових картографічних матеріалів та матеріалів дистанційного зондування. Картографування ключових ділянок різних типів культурних ландшафтів з поселенським, аграрним та іншими видами антропогенного навантаження.

2021 Науковий результат Огляди літератури з різних аспектів даної теми. Картографічні матеріали регіональні та ключових ділянок. Діахронічний аналіз отриманих матеріалів. Ретроспективний аналіз. Бази даних. Структура культурних ландшафтів західних регіонів та їхня динаміка. Рекомендації по збереженню чи перетворенню тих чи інших культурних ландшафтів.

 Звітна документація:

 1. статті у журналах, що входять до науково-метричних баз –  2;
 2. статті у закордонних журналах – 1;
 3. статті у фахових виданнях – 5;
 4. тези доповідей – 5;
 5. монографії або розділи – 6 д.а.;
 6. захищено дисертацій – 3;
 7. подано на конкурс проєктів або грантів – 1.

Інформаційний звіт.

2 Ренатуралізація природно-техногенних геосистем (ПТС)

Інвентаризація на ключових регіонах, польові дослідження, опис, картографування різних типів природно-техногенних систем (кар’єри, штольні, стави, греблі, вали, дорожні системи, канали, водосховища, відстійники тощо) та їх ландшафтного оточення. Збір фондових матеріалів по цих об’єктах.

2022 Науковий результат Результати інвентаризації та класифікація природно-техногенних систем за ступенем їх ренатуралізації. Чинники та процеси ренатуралізації на різних об’єктах. Оцінка впливу цих процесів на регіональне біо-  та ландшафтне різноманіття.

Рекомендації з рекультивації чи підтримання різних типів існуючих природно-техногенних систем, їхнього подальшого використання, моніторингу.

Звітна документація:

 1. статті у журналах, що входять до науково-метричних баз – 2;
 2. статті у закордонних журналах – 1;
 3. статті у фахових виданнях – 5;
 4. тези доповідей – 5;
 5. монографії або розділи – 6 д.а.;
 6. захищено дисертацій – 1;
 7. подано на конкурс проєктів або грантів – 1.

Інформаційний звіт.

3 Індикація змін у ландшафтах регіону на тлі антропопресії та глобальних кліматичних змін 2023 Науковий результат Розробка методології індикації ландшафтних змін та динаміки екзогенних процесів за допомогою геохімічних, дендрохронологічних, біоіндикаційних (малакофауністичних тощо) методів. Результати індикації змін у ландшафтах на ключових ділянках спостережень. Оцінка змін антропопресії у зв’язку з урбанізацією та індустріалізацією агросектора.

Звітна документація:

 1. статті у журналах, що входять до науково-метричних баз –  2;
 2. статті у закордонних журналах – 1;
 3. статті у фахових виданнях – 5 ;
 4. тези доповідей – 5;
 5. монографії або розділи – 6 д.а.;
 6. захищено дисертацій – ;
 7. подано на конкурс проєктів або грантів – 1.

Інформаційний звіт.

4 Динамічні процеси у ландшафтах на тлі кліматичних змін 2024 Науковий результат Результати спостережень на ключових ділянках за динамікою ландшафтів та їх компонентів: рельєфу, гідромережі, ґрунтів, рослинності, фауни. Спостереження за активністю небезпечних геодинамічних процесів у ландшафтах. Рекомендації зі стабілізації чи запобігання небезпечних геодинамічних процесів.

Звітна документація:

 1. статті у журналах, що входять до науково-метричних баз –  2;
 2. статті у закордонних журналах – 1;
 3. статті у фахових виданнях – 5;
 4. тези доповідей – 5;
 5. монографії або розділи – 6 д.а.;
 6. захищено дисертацій – ;
 7. подано на конкурс проєктів або грантів – 1.

Інформаційний звіт.

5 Короткоперіодичні та довготривалі кліматичні та ландшафтні зміни в регіоні 2025 Науковий результат Результати аналізу даних індикації довготривалих та короткоперіодичних змін в регіоні в плейстоцені, голоцені та в сучасну епоху. Оцінка реакції ландшафтів на поступові та раптові кліматичні коливання та антропопресію, та прогноз таких реакцій в майбутньому. Розробка рекомендацій для адаптації економіки та населення до варіативних сценаріїв ландшафтно-кліматичних змін різної інтенсивності.

Звітна документація:

 1. статті у журналах, що входять до науково-метричних баз – 2 ;
 2. статті у закордонних журналах – 1;
 3. статті у фахових виданнях –  5;
 4. тези доповідей – 5;
 5. монографії або розділи – 6 д.а.;
 6. захищено дисертацій – ;
 7. подано на конкурс проєктів або грантів – 1.

Науковий звіт.

 1. Завантажити тематичну картку ТУТ