З 01 червня 2021 року стартує робота нового студентського гуртка «Ксенограф» під керівництвом доцента кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Сергія Кирилюка. До участі запрошуються студенти будь-якої спеціальності географічного факультету із бажанням здійснення власних ксенографічних й астрономічних спостережень під час яких ви отримаєте необхідні знання для одержання якісної астрофотографії; зможете виконувати наукову роботу, сконцентровану на вивченні поверхонь планет Сонячної системи з можливістю публікацій в українських та міжнародних журналах; стати учасником олімпіад, конкурсів, форумів і лекторіїв у такий спосіб долучившись як до української, так і міжнародної наукової спільноти.

Для реєстрації заповніть, будь-ласка, анкету

Завантажити проєкт положення одним файлом можна за посиланням нижче:

Проєкт положення про студентський науковий гурток “Ксенограф”

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентський науковий гурток «Ксенограф» (далі – Гурток) кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, географічного факультету Чернівецького національного університету є добровільним об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні дисциплін «Ксенографія з основами астрономії», «Фізична географія Сонячної системи», «Основи фізики Землі» і безпосередньому спостереженні астрофізичних об’єктів.

1.2. Науковий гурток діє згідно з чинним законодавством України, Статутом ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Положенням про географічний факультет ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

1.3. У своїй діяльності Гурток керується принципами рівноправності усіх членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, тісного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

1.4. Метою гуртка є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами ксенографії, набуття специфічних навичок науково-дослідної роботи, пов’язаної насамперед із організацією ксенографічних спостережень та вмінням їхнього застосування на практиці, обговорення актуальних сучасних проблем в галузі ксенографії, астрофізики, астрономії і космології, розширення загального, професійного, наукового і філософського світогляду.

Науково-дослідна робота студентів в межах діяльності Гуртка є логічним продовженням навчального процесу з чітким акцентом на поглибленні знань із дисциплін, наведених у п. 1.1. На засіданнях гуртка відбувається обговорення актуальних питань ксенографії, астрофізики, астрономії та космології із їх наскрізною інтеграцією в навчальний процес. Члени гуртка здійснюють підготовку для безпосередньої участі у наукових конференціях пов’язаних із ними наукових заходах (лекторіях, формах тощо), екскурсіях та виїзних експедиціях з метою проведення ксенографічних спостережень.

1.5. Основні завдання студентського наукового Гуртка:

навчальні:

– розширити і поглибити основи знань із дисциплін «Ксенографія з основами астрономії», «Фізична географія Сонячної системи», «Основи фізики Землі»;

– отримати додаткові знання в галузі природничих наук;

– вивчити будову, розташування, рух об’єктів на зоряному небі;

– вивчити вплив небесних об’єктів на Землю;

– підвищити ерудицію і розширити кругозір.

виховні:

– виховувати самостійність і відповідальність;

– виховання нетерпимого ставлення до неосвічених суджень про світ;

– виховувати цілеспрямованість в роботі, творче ставлення до справи.

розвиваючі:

– розвивати прагнення до експериментальної та дослідницької діяльності;

– розвивати навички самостійної роботи;

– розвивати прагнення до отримання нових знань в незвіданих областях;

– розвивати вміння працювати в колективі, вислухати і об’єктивно оцінити судження товариша;

– розвивати уважність, посидючість, пунктуальність.

1.6. План роботи наукового Гуртка та основні напрями його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри і затверджуються кафедрою протягом місяця з початку навчального року.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТСЬКИМ НАУКОВИМ ГУРТКОМ «КСЕНОГРАФ»

2.1. Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії.

2.2. Поточну роботу студентського наукового Гуртка організовує й контролює науковий керівник, який призначається завідувачем кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії з-поміж науково-педагогічних співробітників кафедри, які мають відповідні напрацювання в області ксенографії, астрофізики та астрономії (наукові статті, підручники, монографії тощо).

2.3. Керівництво науковою діяльністю студентського наукового гуртка може здійснювати лише викладач, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук.

2.4. Засідання студентського наукового гуртка проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням результатів спостережень, обробкою одержаних матеріалів, актуальних новин, дотичних до тематики Гуртка тощо. Зважаючи на специфіку Гуртка, яка передусім визначається особливостями ксенографічних спостережень та нерегулярністю астрономічних явищ і подій, кількість засідань може коливатися від одного до п’яти і більше на місяць.

2.5. Членом студентського наукового Гуртка може бути будь-який студент, який хоче поглибити свої знання з дисциплін «Ксенографія з основами астрономії», «Фізична географія Сонячної системи», «Основи фізики Землі» та набути специфічних навичок проведення ксенографічних й астрономічних спостережнь.

2.6. Організаційна робота студентського наукового гуртка здійснюється старостою, який обирається відкритим голосуванням на засіданні й затверджується науковим керівником гуртка.

2.7. До початку навчального року складається розгорнутий річний план роботи наукового студентського Гуртка, який розробляється відповідно до науково-дослідної тематики кафедри.

2.8. Організовуються між кафедральні наукові конференції.

  1. ОСНОВНІ ФОРМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ГУРТКА

3.1. Інформаційні форми гурткової роботи: зустрічі та онлайн-конференції з українськими та іноземними науковцями в галузі астрофізики, астрономії та ксенографії; дискусійні круглі столи з обговоренням актуальних здобутків у галузі ксенографії, астрономії й астрофізики; презентації власних матеріалів, одержаних під час безпосередніх ксенографічних спостережень та виконаних власноруч (розрахунки, 3D-моделі, картографічні зображення тощо); участь у міжнародних наукових організаціях;

3.2. Ілюстративно-показові форми гурткової роботи: постерні сесії з представленням результатів власних спостережень (зображення небесних об’єктів, одержані під час ксенографічних спостережень, моделі тощо), ведення блогу на офіційному сайті кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії (http://terra.chnu.edu.ua/); публікації в соціальних мережах з метою популяризацію роботи гуртка та ксенографії тощо.

3.3. Практичні форми гурткової роботи: тематичні науково-популярні заходи; семінари-практикуми; олімпіади; наукові дослідження;

3.4. Залучення членів гуртка до науково-дослідної роботи кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії у напрямку ксенографічних досліджень;

3.5. Виконання завдань дослідницького характеру під час написання курсових, бакалаврських і магістерських робіт;

3.6. Підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних проблем, які вирішуються в межах Гуртка, виступи на засіданнях Гуртка, наукових семінарах, конференціях тощо;

3.7. Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських конференціях, олімпіадах тренінгах та наукових конкурсах різного рівня тощо;

3.8. Участь в науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, лекторіях, форумах, круглих столах тощо.

  1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ГУРТКА

4.1. Наукова робота повинна відповідати наступним основним вимогам: актуальність теми, яка досліджується; наявність елементів новизни дослідження, недопустимість плагіату і компіляції; теоретична або практична спрямованість дослідження; використання сучасних джерел наукової і спеціальної літератури; наявність аналізу нормативно-методичної бази по темі дослідження; наявність емпіричного матеріалу; використання архівних матеріалів; застосування сучасної методології наукових досліджень; наявність огляду передового вітчизняного та закордонного досвіду роботи; формування проблемних питань, висновків і пропозицій по темі дослідження.

4.2. Наукові роботи студентів можуть готуватися співавторами, у тому числі спільно з викладачами;

4.3. Опублікування результатів дослідження; впровадження результатів дослідження в практичну діяльність або навчальний процес; виступи за результатами дослідження на наукових семінарах і конференціях (опублікування тез виступів);

4.4. Наукові розробки підготовлені членами гуртка зберігаються на кафедрі;

4.5. Критеріями оцінки наукових доповідей є: наукова пропрацьованість роботи, якість викладу матеріалу й оформлення роботи;

4.6. Роботи оцінюється за системою: рекомендувати (не рекомендувати), рекомендувати доробити для подальшого подання на внутрішній або зовнішній науковій конференціях, конкурсах і грантах, публікації в офіційних виданнях.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА «КСЕНОГРАФ»

5.1. Гурток функціонує на основі добровільного членства;

5.2. Членом Гуртка може стати кожен студент Університету, який цікавиться поглибленим вивченням «Ксенографії з основами астрономії», «Фізичної географії Сонячної системи», «Основ фізики Землі».

5.3. Бути присутнім і виступати з доповідями й науковими повідомленнями, а також представляти результати власних спостережень (фотографії небесних тіл, моделі, карти, розрахунки тощо) на засіданнях студентського наукового гуртка.

5.4. Виконувати науково-дослідницьку роботу під керівництвом науково-педагогічного співробітника географічного факультету.

5.5. Публікувати свої роботи в загальноакадемічних та інших наукових (українських і міжнародних) виданнях.

5.6. Брати участь у наукових конференціях, олімпіадах, тренінгах та конкурсах різного рівня.

5.7. Брати участь у всіх заходах, що організовуються в межах діяльності студентського наукового гуртка.

5.8. Сприяти залученню до гуртка або дискусійного клубу нових членів.

5.9. Обирати й бути обраним до керівних органів студентського наукового гуртка.

5.10. Членство в Гуртку припиняється: за власним бажанням члена гуртка; за рішенням не менше 2/3 членів Гуртка у випадках порушення цього Положення; у зв’язку з відрахуванням з числа студентів Університету.

Керівник студентського наукового гуртка “Ксенограф”

Сергій Кирилюк