Навчальні посібники

Фізико-географічна номенклатура Африки (берегова лінія)

542

0

Кирилюк, С.М., Холявчук, Д.І. (2022). Фізико-географічна номенклатура Африки (берегова лінія) : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 228. У навчальному посібнику розглядаються питання фізико-географічної номенклатури Африки в розрізі берегової лінії (моря, затоки, протоки, півострови, острови й архіпелаги). Описано їхню історію та природу – тектоніку, геологію, клімат, органічний світ (ґрунти, рослинність і тваринний світ). Видання ілюстровано історичними, геологічними та кліматичними картами. Навчальний посібник розроблено для фізико-географічних курсів, які читаються для спеціальностей 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)», 103 «Науки про Землю» – «Загальне землезнавство», «Фізична географія материків й океанів», «Геологія загальна та історична», «Геоморфологія», «Метеорологія та кліматологія»,…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Загальна геологія: практичний курс : навчальний посібник

648

0

Чернега, П.І., Годзінська, І.Л. (2022). Загальна геологія: практичний курс : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 140. Посібник з курсу «Загальна геологія: практичний курс» включає три розділи: перший – початкові відомості про мінерали та методика їх діагностики; другий – загальні відомості про гірські породи, їх класифікація та методи визначення; третій – геологічна документація. Ця книга призначена для лабораторних, практичних і семінарських занять з курсів геолого-геоморфологічного циклу, які читаються для географічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Вона також може бути цікавою для викладачів, науковців, й зрештою для любителів і колекціонерів мінералів та гірських порід. У першому…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Ландшафтознавство

125

0

Гуцуляк, В.М. (2005). Ландшафтознавство : Навчальний посібник. Чернівці : Рута, 124. У навчальному посібнику розглядаються теоретичні й методичні питання вчення про ландшафт: системний підхід, природно-територіальні комплекси, морфологічні одиниці ландшафту, класифікація та динаміка ландшафтів, методика складання великомасштабної ландшафтної карти тощо. Як приклади використовуються складені автором фрагменти карт території Прикарпаття. Наводиться схема співвідношення індивідуальних і типологічних одиниць фізико-географічної диференціації. Головна увага приділяється найновішим досягненням ландшафтознавства. Для окремих тем даються завдання до практичних робіт. Посібник написаний відповідно до програми курсу і розкриває її найважливіші теми. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси географії та екології, викладачів, науковців. ЗМІСТ Передмова Короткі відомості х…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Метеорологічні прилади: методи спостережень, вимірювань та їх обробка: Навчальний посібник

621

0

Метеорологічні прилади: методи спостережень, вимірювань та їх обробка: Навчальний посібник / за ред. В.С. Антонова. - Чернівці: Рута, 2004. - 108 с. Серед дисциплін, що вивчаються на географічному, біологічному, екологічному та інших природничих факультетах, курс метеорології включено до навчальних програм, що цілком обґрунтовано, оскільки спеціалісти, яких готують на природничих факультетах, вивчають природу, елементами якої с не лише земна поверхня, її форми, характер ґрунту, рослинний і тваринний світ, не лише ріки, озера, океани і моря, але й повітряна оболонка, що оточує Землю, її атмосфера, стан і багаторічний режим якої називають, відповідно, погодою та кліматом. Взаємодія вказаних вище елементів природи, які проявляються…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Теорія і методологія географічної науки

88

0

Круль В.П. Теорія і методологія географічної науки (ретроспективний огляд до 70-80-х рр.. ХХ століття): навч. посібник / В.П. Круль. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 344 с. Переднє слово Географія як наукова дисципліна с однією з найдавніших із когорти таких давніх дисциплін, як історії, філософії, біології тощо. Вона пройшла доволі тривалий етап свого розвитку, який часово співмірний зі становленням та подальшою динамікою людської думки зокрема та людського суспільства загалом. Виходячи з цього, видається важливим простежити весь хід формування географічних поглядів – від початків первісного суспільства і до зародження наукових основ географії. Для досягнення означеної мети…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Ретроспективна географія з основами етнографії

137

0

Круль В.П. Ретроспективна географія з основами етнографії : навчальний посібник / В.П. Круль. – Черінвці : Родовід, 2014. – 296 с. Переднє слово На історичну географію як окремий науковий предмет чітко простежуються два погляди - географічний та історичний. Останній, попри те, що за часом виникнення і тривалістю дії найпотужніший однак за доказовістю не переконливіший. Більше того, опираючись на своє «привілейоване» часове становище, він безапеляційний і вбачає в історичній географії тільки меншовартісну історичну дисципліну. Тому географам доцільно більше звертати увагу на географічне бачення сутності історичної географії. Отже, дискусія щодо наукової визначеності історичної географії чи то в структурі історичної, чи географічної науки…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Ретроспективна географія з основами етногеографії

70

0

Круль В.П. Ретроспективна географія з основами етногеографії: підручник / В.П. Круль. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 376 с. Переднє слово На історичну географію як окремий науковий предмет чітко простежуються два погляди - географічний та історичний. Останній, попри те, що за часом виникнення і тривалістю дії найпотужніший однак за доказовістю не переконливіший. Більше того, опираючись на своє «привілейоване» часове становище, він безапеляційний і вбачає в історичній географії тільки меншовартісну історичну дисципліну. Тому географам доцільно більше звертати увагу на географічне бачення сутності історичної географії. Отже, дискусія щодо наукової визначеності історичної географії чи то в структурі історичної, чи географічної науки має…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Регіональна кліматологія

223

0

Холявчук Д.І. Регіональна кліматологія : навчальний посібник / Д.І. Холявчук. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – 168 с. У виданні розглядаються теоретичні питання кліматології та їхнє застосування у регіональних фізико-географічних дослідженнях. Висвітлені просторові особливості кліматів Землі на глобальному, регіональному та мезокліматичному рівнях. Подані визначальні особливості кліматів природних регіонів України. Для викладачів і студентів другого рівня вищої освіти географічних факультетів вищих навчальних закладів, науковців, спеціалістів з географії. Вступ Клімат – надзвичайно складна система. На глобальному рівні він визначається енергетичним балансом планети та пов’язаним з ним атмосферними циркуляційними процесами. Водночас неоднорідна поверхня Землі визначає регіональні прояви різного рівня…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Природа Венери

143

0

Кирилюк С.М. Природа Венери : навчальний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2020. 160 с. У навчальному посібнику розглядаються питання походження, будови та еволюції географічної оболонки планети Венера. Детально описано історію дослідження планети. Складається цілісна картина про основні елементи венеріанської поверхні. Розглянуто номенклатуру планети в розрізі номенклатурних квадрантів. Описано тектонічну й геологічну будову, найпоширеніші структурно-стартиграфічні елементи поверхні. Проведено детальний аналіз еволюції й формування вулканів планети. Порушені питання, присвячні проблемам вивчення атмосфери Венери: циркуляції, природи верхньої атмосфери, іоносфери, магнітосфери та хмарного шару. Для студентів географічних факультетів. Вступ Венера – друга внутрішня планета Сонячної системи з періодом обертання навколо…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Природа Марса

137

0

Природа Марса : навчальний посібник / С.М. Кирилюк, О.В. Кирилюк – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2017. – 96 с. В навчальному посібнику розглядаються питання походження, будови та еволюції географічної оболонки планети Марс. Детально описані тектонічні та геологічні процеси їх прояв і роль у сучасній геодинаміці планети, висвітлено рельєфні особливості планети, охарактеризовано марсіанську атмосферу та його клімат, обговорені питання води та можливого життя на Марсі, а також дана характеристика його супутникам. Для студентів географічних факультетів. Передмова До планети Марс завжди була прикута особлива увага. Цей інтерес пояснюється не тільки близькістю планети до Землі, а й специфічними природними…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/