Методичні посібники

Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський)

143

0

Рідуш, Б.Т., Холявчук, Д.І., Кирилюк, С.М., Добинда, І.П., Ходан, Г.Д., Поп’юк, Я.А., Проскурняк, М.М., Чернега, П.І., Годзінська, І.Л., Присакар, В.Б., Самашко, А.Ф., Круль В.П. (2022). Навчальні програми. Спеціальності 106 «Географія», 014.07 «Середня освіта (Географія)». Освітній рівень перший (бакалаврський) : навчально-методичний посібник, Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 256. У збірнику зібрані окремі програмні матеріали, методичні вказівки з навчальних дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки фахівців, що передбачені типовими навчальними планами підготовки бакалавра за освітніми програмами 106 «Географія» та 014.07 «Середня освіта (Географія)». Запропоновані навчальні програми науково-педагогічними працівниками кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича…
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Фізична географія материків і океанів. Частина 2: Методичні вказівки до практичних занять

153

0

Присакар В. Б., Савранчук Л. А. Фізична географія материків і океанів. Частина 2. Північна Америка, Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида: Методичні вказівки до практичних занять. Чернівці: Рута, 2004. 32 с. В методичних вказівках подано 22 розробки практичних занять з курсу «Фізична географія материків і океанів» частини 2: Північна Америка, Південна Америка, Африка, Австралія, Антарктида. Також в них приведений необхідний мінімум географічної номенклатури, який повинні засвоїти студенти. ЗМІСТ Вступ Північна Америка Тема 1. Географічне положення материка Північна Америка Тема 2. Геологічна будова та рельєф Північної Америки Тема 3. Клімат і води Північної Америки Тема 4. Біогенні компоненти Північної Америки Тема 5.…
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Фізична географія материків та океанів. Частина 1. Євразія: Методичні вказівки до практичних занять

248

0

Фізична географія материків та океанів. Частина 1. Євразія: Методичні вказівки до практичних занять / Укл. М. В. Дутчак, В. Ф. Цапу. Чернівці: ЧНУ, 2002. 24 с. В методичних вказівках подано 21 розробку практичних занять з курсу «Фізична географія материків та океанів» частини першої Євразія. Також в них приведений необхідний мінімум географічної номенклатури, який повинні засвоїти студенти. ЗМІСТ Тема І. Географічне положення материка Євразія Тема ІІ. Геологічна будова та рельєф Євразії Тема ІІІ. Клімат Євразії Тема IV. Внутрішні води й гідрологічний режим рік Євразії Тема V. Рослинний покрив Євразії Тема VІ. Грунтовий покрив Євразії Тема VІІ. Тваринний світ Євразії Тема VІІІ.…
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Загальна та історична геологія: Методичні рекомендації з вивчення курсу (для студентів заочної форми навчання)

106

0

Загальна та історична геологія: Методичні рекомендації з вивчення курсу (для студентів заочної форми навчання) / Укл. Б. Т. Рідуш. Чернівці, 2003. 24 с. Курс загальної геології має на меті ознайомити студентів географічної факультету з основними властивостями Землі, її речовинним складом, будовою й історією розвитку земної кори та Землі в цілому, а також досить докладно – з геологічними процесами, що протікають на поверхні Землі й усередині земної кори в даний час і відбувались протягом дуже тривалих проміжків давно минулого. ЗМІСТ Мета і завдання курсу Загальні методичні вказівки до вивчення Сесійні заняття Методичні вказівки до окремих розділів курсу Розділ І. Склад земної…
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Загальногеографічна практика: організація, методи й маршрути : методичні рекомендації

268

0

Загальногеографічна практика: організація, методи й маршрути : метод. реком. / уклад. : Д. І. Холявчук, М. М. Проскурняк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2017. – 76 с. У виданні висвітлено призначення та зміст загальногеографічних експедиційних досліджень. Розглядаються три основні етапи організації навчально-наукових експедицій. Поданий нарис показових міжзональних маршрутів та допоміжні матеріали для їхньої організації та зведення отриманих результатів. Посібник призначений для викладачів і студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів. ЗМІСТ Вступ 1. Методика проведення польових експедиційних досліджень 1.1. Підготовчий (передпольовий) період 1.2. Польовий етап 1.3. Камеральний етап 2. Експедиції як метод загальногеографічної практики 2.1. Місця як…
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Практика з метеорології та кліматології: Методичні вказівки

333

0

Практика з метеорології та кліматології: Методичні вказівки / Укл. О. В. Моргоч. Чернівці: ЧНУ, 2002. 20 с. У методичних вказівках йдеться про порядок організації навчальної практики з метеорології та кліматології, її завдання та вимоги до роботи студентів під час практики. Подано короткий опис видів робіт та методичні поради щодо їх виконання. Для студентів спеціальностей «Географія» та «Екологія». ЗМІСТ Вступ Організація і порядок проходження практики Методика польових метеорологічних спостережень та обробка отриманих даних Атмосферний тиск Температура та вологість повітря Вітер Хмарність Атмосферні явища Аналіз результатів спостережень та їх обробка Складання кліматичної характеристики району практики Складання та оформлення звіту Список літератури ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Метеорологія і кліматологія: історія розвитку. Конспект лекцій

580

0

Моргоч О. В. Метеорологія і кліматологія: історія розвитку. Конспект лекцій. Чернівці: Рута, 2003. 48 с. Видання містить короткий виклад історії розвитку метеорологічних і кліматологічних знань, відомості про особливості становлення наук про кліматі атмосферу в Україні й за рубежем, про видатних вчених і дослідників, розвиток метеорологічних мереж і служби погоди. Для студентів вищих навчальних закладів, науковців, спеціалістів, викладачів географії та історії. ЗМІСТ Передмова Метеорологія і кліматологія в античні й середньовічні часи Античний період Давньогрецьке вчення про клімат. «Метеорологіка» Аристотеля Античні уявлення про вплив кліматичних умов на суспільство Найдавніші відомості про клімат українських територій Середні віки Європейський і арабський науковий світ Літописні…
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Метеорологічні спостереження в стаціонарних умовах: Методичні вказівки до лабораторних робіт

154

0

Метеорологічні спостереження в стаціонарних умовах: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. О. В. Моргоч. Чернівці: Рута, 2003. 24 с. Видання містить методичні поради до підготовки й виконання студентами метеорологічних спостережень у стаціонарних умовах (на навчальній метеостанції), а також методичні вказівки до засвоєння понять про системи відліку часу в метеорології, способи обчислення часу, розв’язок задач. Для студентів спеціальностей «Географія», «Екологія», «Землевпорядкування і кадастр». ЗМІСТ Вступ Теоретична підготовка до метеорологічних спостережень Метеорологічна мережа як науково-виробнича структура Метеорологічна станція й особливості її роботи Завдання 1 Поняття про відлік часу Завдання 2 Завдання 3 Робота студентів на університетській навчальній метеорологічній станції Робота в…
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Метеорологічні прилади: Методичні вказівки до лабораторних робіт

153

0

Метеорологічні прилади: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. О. В. Моргоч. Чернівці: Рута, 2004. 24 с. Видання містить короткі відомості про метеорологічні прилади, що вивчаються за програмою курсу «Метеорологія і кліматологія» та використовуються студентами під час літньої навчальної практики. Для студентів спеціальностей «Географія», «Екологія», «Землевпорядкування і кадастр». Студенту-географу, екологу, природознавцю важливо навчитись самостійно виконувати спостереження за станом довкілля, зокрема – за станом атмосфери, змінами погоди, атмосферними явищами. Впродовж вивчення курсу студенти опановують методи польових досліджень, набувають навичок роботи з метеорологічними приладами, знайомляться з обробкою матеріалів спостережень за погодою. Теоретичні знання закріплюються на практичних та лабораторних заняттях. Самостійні метеорологічні спостереження…
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/
Ландшафтна екологія: Методичні вказівки до практичних занять

116

0

Гуцуляк В. М., Присакар В. Б. Ландшафтна екологія: Методичні вказівки до практичних занять. Чернівці: ЧНУ, 2003. 40 с. Зміст методичних вказівок відповідає діючій програмі по практичним роботам з курсу «Ландшафтна екологія». У доступній формі подається методика обчислення ландшафту та складання відповідних карт. Видання адресується студентам географічних і екологічних спеціальностей. ЗМІСТ Вступ Обчислення екологічних показників і складання геоекологічних карт Таблиці ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Методичні посібники/