ОП Бакалаври

ОПП Географія. 014 Середня освіта (Географія). Бакалаври

575

0

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “ГЕОГРАФІЯ” Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю: 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр (“Географія”) Завантажити Освітньо-професійну програму в одному файлі ТУТ Розроблено робочою групою у складі: Керівник проєктної групи: Прізвище, ім’я, по батькові керівника проєктної групи: ЧУБРЕЙ Олександра Степанівна Найменування посади, місце роботи: Доктор педагогічних наук, доцентка кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту* Чернівецький державний університет, 1996, Географія. Географ. Викладач. ЛА ВЕ №001536 Від 25.06.1996 р. Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю)…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/ОП Бакалаври/
ОПП Геосистеми та георизики

847

0

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Найменування спеціальності: 103 «Науки про Землю». Освітній рівень (ступінь): перший (бакалаврський). Назва програми: Геосистеми та георизики. Форма навчання і обсяг програми (в кредитах ЄКТС і роках): денна (240 кредитів ЄКТС; 4 роки навчання). Мета програми: формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі з використанням методів наук про Землю та практичні проблеми, пов’язані з комплексністю та невизначеністю прояву природних небезпек, у процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теоретичних і практичних знань наук про Землю. Предметна область: 10 – Природничі науки, 103 – Науки про Землю, ОП – «Геосистеми та георизики». Обов’язкові навчальні модулі – 74,16%, з…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/ОП Бакалаври/