Сергій Кирилюк
АКТИВНІСТЬ
(68%)
ПОПУЛЯРНІСТЬ
(42%)
ОХОПЛЕННЯ
(51%)
ЗВ'ЯЗКИ (189)
Всі...
ОСТАННІ ДІЇ
Межі біосфери

53

0

Біосфера – це земний простір, в якому існує життя. Які ж межі цього простору? За теорією академіка В.І. Вернадського, верхня та нижня межі біосфери визначаються факторами земного середовища, які уможливлюють або лімітують існування живих організмів. Верхньою межею біосфери Вернадський вважав озоновий екран – шар озону в атмосфері, розташований в середньому на висоті 20 км від Землі. Озоновий екран затримує більшу частину ультрафіолетового випромінювання Сонця, що згубно діє на живі організми. Нижня межа біосфери, за вченням Вернадського, проходить на глибині 3–3,5 км нижче поверхні земної кори. Вона визначається такою температурою земних надр, за якої життя неможливе. За таку межу Вернадський прийняв температуру +100 °С. Товщина біосфери, таким чином, становить трохи більше 20 км. Але насправді життя Землі не займає навіть цього простору. Воно довго не може…
Більше...
/ /
ДН/Дисципліна "Біогеографія"/
Тектоніка плит і мінеральні ресурси

2

0

Зоненштайн, Л.П. (1984). Тектоника плит и минеральные ресурсы. Москва : Знание, 48. Як пояснити дрейф континентів і походження основних форм рельєфу нашої планети? Чому продовжують розширюватися Атлантичний та Індійський океани и зменшується Тихий океан? На ці питання, об’єднавши дані багатьох наук про Землю, змогла відповісти наука про тектоніку плит. У брошурі розповідається про розвиток сучасної геотектоніки. У ній наведені нові цікаві дані про тектоніку плит нашої планети. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів і читачів, що цікавляться цією проблематикою ЗМІСТ Метод рудознавців ще живий Наука в пошуках рецепта прогнозу пошуку корисних копалин Глобальні структури Землі Сейсмічні пояси і межі літосферних плит Два типи взаємодії плит Межі плит контролюють вулканізм Межі плит – зони концентрації тектонічної і магматичної активності Як далеко і як швидко…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Нафтові і газові родовища світу

3

0

Нестеров, И.И., Рябухин, Г.Е. (1984). Нефтяные и газове месторождения мира. Москва : Знание, 48. У брошурі розглядається питання про світові запаси нафти і газу. Висвітлена геологія, історія відкриття нафтових і газових родовищ Західного Сибіру. Даються короткі відомості про нафтові і газові родовища Близького і Середнього Сходу та Північної Африки – багатих нафтових районів світу. Розглядаються проблеми видобутку нафти з великих глибин і акваторій. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів університетів, читачів, що цікавляться даними проблемами. ЗМІСТ Вступ Чи багато нафти і газу в надрах земної кулі? Родовища нафти і газу в Західному Сибіру Нафтові і газові родовища Близького і Середнього Сходу та Африки Деякі проблеми підвищення ефективності пошуку нафти і газу Короткий словник геологічних термінів Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Географія зовнішньої торгівлі

3

0

Засухин, А.А. (1984). География внешней торговли СССР. Москва : Знание, 48. Брошура актуальна лише як ретроспективне джерело! У брошурі показані структура і географія зовнішньої торгівлі з країнами світу: країнами, що розвиваються і з промислово розвинутими країнами. Значна увага приділена іншим питанням зовнішньоекономічних зав’язків, спеціалізації і кооперації, науково-технічній співпраці, а також підготовці професіоналів. Брошура розрахована на лекторів, читачів, що цікавляться питаннями міжнародних економічних зв’язків. ЗМІСТ Зовнішня торгівля на службі миру і прогресу Вступ Економічна і науково-технічна співпраця з країнами Економічна співпраця з країнами, що розвиваються Торгово-економічна зв’язки з промислово розвинутими країнами ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Вчення В.І. Вернадського про біосферу

88

0

Що таке біосфера? Майже сто років тому видатний вчений академік Володимир Іванович Вернадський створив вчення про біосферу. Але саме поняття, а також термін «біосфера» належать не Вернадському. Знаменитий австрійський геолог Зюсс набагато раніше назвав оболонку Землі, населену живими організмами («біо» грецькою – «живе»). На думку Вернадського, Зюсс висловив «нове, дуже велике емпіричне узагальнення, всіх наслідків якого він не передбачав». У 1924-1926 pp. Вернадський опублікував свої перші праці про біосферу. В них він дав пояснення різноманітним фактам, спостереженням природи, намітив шляхи подальших досліджень. Вчений узагальнив усе це, і в результаті виникло цілісне вчення про біосферу. Сутність своєї концепції Вернадський пояснив так: «На земній поверхні немає хімічної сили постійно діючої, а тому і більш могутньої за своїми кінцевими наслідками, ніж живі організми, взяті в цілому». Біологічний кругообіг…
Більше...
/ /
ДН/Дисципліна "Біогеографія"/
Природні умови середньої частини Прут-Дністерського межиріччя

12

0

Гуцуляк, В.Н. (1978). Природне условия средней части Прут-Днестровского междуречья: учебное пособие. Черновцы : ЧГУ, 112. У книзі підсумовані матеріали дослідження природних умов середньої частини Прут-Дністерського міжріччя. Дається характеристика окремих компонентів (геолого-геоморфологічна, гідро-кліматична, біогенна) і природно-територіальні комплекси, які сформувалися в результаті їх взаємодії. Розглянуті питання раціонального використання природних ресурсів регіону. ЗМІСТ Вступ Географічне положення Геолого-геоморфологічна будова Гідро-кліматичні компоненти Біогенні компоненти (ґрунти, рослинність, тваринний світ) Місцевості вододільних просторів Схилові місцевості Долинно-терасові місцевості Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Теми курсових робіт для вибору: 014 (Середня освіта. Географія), 106 (Географія), 103 (Геосистеми та георизики)

164

0

Курсова робота є проміжною кваліфікаційною роботою науково-методичного характеру. За своїм змістом вона повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки та суті наукового завдання. Курсову роботу потрібно подати в такому вигляді, який дозволяє оцінити, наскільки повно відображені і обґрунтовані в ній положення, висновки та рекомендації, їхня теоретична новизна та практична значущість. Сукупність поданих на захист результатів має свідчити про наявність у студента навичок і умінь проведення наукової роботи в обраній сфері. Науковий рівень курсової роботи мусить відповідати програмі навчання. Її виконання має не стільки вирішувати наукові завдання, скільки продемонструвати рівень наукової кваліфікації автора, готовність самостійно вести науковий пошук, бачити професійні проблеми, володіти найбільш загальними методами дослідження, розробляти конкретні методики для збору матеріалу, аналізувати та узагальнювати одержані дані й робити відповідні висновки (згідно з поставленими в курсовій роботі…
Більше...
/ /
НДРС/Курсові роботи/
Географія і космос

19

0

Кондратьев, К.Я., Григорьев, А.А. (1984). География и космос. Москва : Знание, 48. Брошура знайомить читача з досягненнями космічної географії. В ній показано, яке широке застосування знаходять матеріали космічних знань Землі в різних розділах географії, у тому числі при вивченні геологічної будови, Світового океану, метеорологічних і гідрологічних явищ, природних ресурсів. Брошура розрахована на читачів, що цікавляться питаннями вивчення Землі з космосу. ЗМІСТ Про роль використання космічних засобів спостереження в географії Космічна географія Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Аерокосмічні дослідження природних ресурсів

8

0

Аковецкий, В.И. (1986). Аэрокосмические исследования природных ресурсов. Москва : Знание, 48. У брошурі розглядаються можливості використання матеріалів аерокосмічного знімання при вивченні природних ресурсів, у тому числі при вивченні геологічної будови, світового океану, метеорологічних і гідрологічних явищ. Аналізуються зміни природного середовища по знімках, отриманих в різний час. Брошура розрахована на читачів, що цікавляться питаннями вивчення Землі з космосу. ЗМІСТ Вступ Методи вивчення природних ресурсів Літосфера Гідросфера Біосфера Атмосфера Природно-територіальні комплекси Висновки Література ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Австралійське плем’я пінтубі

9

0

Локвуд, Д. (1984). Австралийское племя пинтуби. Москва : Знание, 48. У брошурі розповідається про важке життя австралійського племені, що проживає на території пустелі Гібона. Не знаючи ні скотарства, ні землеробства, вони живуть лише полюючи на дрібних тварин, але страшніше голоду – спрага. Книга Локвуда – цінний етнографічний документ, що розширює наші пізнання про народи, яка ще перебувають на низькому рівні розвитку. Дуглас Локвуд – відомий австралійський журналіст, автор багатьох книг, присвячених історії, природі, людям Австралії, у тому числі її аборигенам. Брошура розрахована на широке коло читачів. ЗМІСТ Передмова На окраїні білого суспільства Перша зустріч Джугуді вибирає цивілізацію Сліди без людей Анатжарі і його дружини з кам’яного віку Гонець в пустині Прощання з Яліті Анатжарі і «велика цивілізація білих» Епілог Післямова Література до теми ПДФ-версія книги:
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/