Посада: Старший лаборант

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Поштова скринька: a.diachuk@chnu.edu.ua

Тематика наукових досліджень:

Генезис та властивості міських ґрунтів, еколого-геохімічний моніторинг ґрунтів.

Напрямки наукових досліджень:

 1. Демографія;
 2. Історія географії;
 3. Краєзнавство;
 4. Фізична географія;
 5. Ґрунтознавство і географія ґрунтів.

Наукові профілі:

Курси, що читає:

Додаткова інформація:

Народилась в с. Недобоївці Хотинського району Чернівецької області. У 2004 році закінчила біологічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Агрохімія та ґрунтознавство», захищено дипломну роботу на тему: «Якісна характеристика гумусу ґрунтів міста Чернівці».

Трудову діяльність розпочала на посаді фахівця навчально-наукової геофізичної обсерваторії ЧНУ. Із листопада 2004 року працює на посаді фахівця кафедри фізичної географії та раціонального природокористування.

У 2010 році закінчила географічний факультет Чернівецького національного університету за спеціальністю «Управління територіями», захищено магістерську роботу на тему: «Особливості розробки проектів землеустрою садівничих господарств (на прикладі фермерського господарства «Фурлета» Хотинського району)».

З 2015 року аспірант кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії геогрфачного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Просторово-часова динаміка земельного фонду і людності фізико-географічних районів Чернівецької області».

Сертифікати, свідоцтва, дипломи, грамоти…

Подяка за вагомі наукові здобутки у 2020-2021 навчальному році. 2021
Сертифікат про участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки». 07.05.2019
Certificate of Advanced Training «Innovations in higher education: world trends and regional experience (150 hours (5 EСTS))». 21.08.2017

 

Публікації:

Статті у вітчизняних журналах:

 1. Миронець А.І., Польчина С.М. Генетична характеристика основних типів ґрунтів Чернівецьких міських ландшафтів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 193: Біологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С.184 – 190.
 2. Польчина С.М., Миронець А.І. Гумусовий стан ґрунтів міських ландшафтів // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ‘2005”. Том 13. Географія та геологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – 86 с.

Тези доповідей:

 1. Миронець А. Антропогенез ґрунтів міста Чернівці // Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського регіону: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та 60-річчю створення кафедри фізичної географії (15-18 грудня 2005). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 203-205.
 2. Ходан Г.Д., Дячук А.І. Характеристика досліджень щодо вмісту гумусу у міських грунтах // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІІ. – С.163-165.
 3. Ходан Г.Д., Дячук А.І. Розподіл важких металів у грунтах дорожніх геосистем Чернівецької області // Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140-річчя започаткування географії у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича): Мат-ли Міжнар. наук. конф. (11-13 жовтня 2016 р.). – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2016. – С.86-87.
 4. Дячук А. Міські грунти: їхня класифікація та вміст гумусу в них (огляд наукових досліджень) / Аліна Дячук // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2016. – Вип. 775-776: Географія. – C.44-51.
 5. Krul V. Hyshchuk R., Diachuk A. Retrospective ethnic variety of settlements of the Prykarpattia natural Regions// Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. Volume 5, no 5А/2017. – P. 73-78.
 6. Присакар В.Б., Ходан Г.Д., Дячук А.І. Ландшафтна характеристика території міста Вижниці // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (3-5 листопада 2017 р.) – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 111-112.
 7. Дячук А. Міські грунти: їхня класифікація та віст гумусу в них (огляд наукових досліджень) // Науковий вісник Чернівецького університету: зб.наук.пр. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775-776: Географія. – С. 44-51.
 8. Присакар В.Б., Ходан Г.Д., Дячук А.І. Ландшафтна характеристика території міста Вижниці // Проблеми ландшафтознавства в контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції. Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (3-5 листопада 2017 р.) – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 111-112.
 9. Дячук А.І. Особливості поширення основних категорій земель залежно від рельєф у межах фізико-географічних районів на території Чернівецької області // Рельєф і клімат: Матеріали ІІ міжнародної конференції (26-28 вересня 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький національнийуніверситет, 2018. – С.96-97.
 10. Круль В.П., Дячук А.І. Особливості структури земельного фонду фізико-географічних районів Чернівецької області / В. Круль, А. Дячук // Регіон-2018: стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 8-9 листопада 2018 р.). – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С.29-33.
 11. Дячук А. Особливості структури земельного фонду фізико-географічних районів Чернівецької області // // Науковий вісник Чернівецького університету: зб.наук.пр. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2018. – Вип. 803: Географія. – С. 65-71. ISSN: 2311-9276.
 12. Diachuk A. Features of concentration of lands of physical and geographical regions of Chernivtsi oblast // Науковий вісник Чернівецького університету: зб.наук.пр. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – Вип. 808: Географія. – С.68-74. ISSN: 2311-9276.
 13. Круль В., Дячук А., Добинда І. Особливості концентрації сільськогосподарських земель і лісів у межах фізико-географічних районів Чернівецької області // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» (7-8 травня 2019 року). – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – С.122-124.
 14. Круль В.П., Добинда І.П., Дячук А.І. Об’єкти сакрального католицького туризму для розвитку рекреаційного господарства Волинської області // Міжнародні та регіональні системи: актуальні питання міжнародних відносин і регіональних студій: зб.тез Міжнарод.наук.пркт.конф. (Луцьк, 17 травня 2019 р.) – Луцьк, Вежа-Друк, 2019. – С. 67-69.