Місяць: Жовтень 2021

Викладацька мобільність між Чернівецьким та Вроцлавським університетами

272

0

За програмою міжнародної викладацької мобільності Ersamus+ Partner Countries, проф. Богдан Рідуш прочитав серію лекцій для студентів Вроцлавського університету. Лекції прочитані англійською мовою, запитання та відповіді були як англійською, так і польською мовами. Теми лекцій: 1. «Bear caves» and other palaeontological cave sites of Ukraine / «Ведмежі печери» та інші печерні палеонтологічні місцезнаходження України 2. Taphonomy of cave sites: different types of bone accumulation / Тафономія печерних місцезнаходжень: різні типи акумуляції кісток 3. The huge trap-cave Emine-Bair-Khosar: the results of 13-years excavations and further research  / Величезна печера-пастка Еміне-Баїр-Хосар: результати 13-річних розкопок та подальших досліджень 4. Open Palaeolithic sites and alluvial…
Більше...
/ /
НДР/Наукове співробітництво/
Силабуси до ОП «Географія», спеціальність – 014 Середня освіта (Географія). Бакалаври

426

0

Нижче наведено силабуси дисциплін, що читаються для освітньої програми (ОП) Географія, спеціальності 014 Середня освіта, галузі знань 01 (Освіта/Педагогіка), рівня вищої освіти першого (бакалаврського). Силабуси розподілені по курсах із зазначенням обов’язкових дисциплін, спеціалізованих практик, вибіркових дисциплін, дисципліни загальноуніверситетського списку тощо. Що таке силабус? Це навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури тощо. Силабуси обов’язкових дисциплін: Актуальні питання історії та культури України Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Українська мова (за професійним спрямуванням) Геологія…
Більше...
/ /
ОП і Силабуси/Силабуси Бакалаври/
Акредитація освітньої програми 106 Географія (бакалаври)

165

0

Географічна наука та освіта у Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича розвиваються вже впродовж 145 років. Упродовж цього періоду спеціальність «Географія» незмінно ключова для географічного факультету. На зламі тисячоліть і до сьогодні постійно розширюється спектр підготовки фахівців та набір спеціальностей. Так, з 1 вересня 2016 року на факультеті географів готують на двох спеціальностях «Науки про Землю (Географія)» та Середня освіта»(Географія). Потреба у поверненні до базової комплексної підготовки географів спричинила необхідність розробки ОП із загальним фокусом у межах спеціальності 106 «Географія». Тому в грудні 2016 – лютому 2017 рр. активізована робота над розробкою ОП Географія, спрямованої на підготовку фахівців із широким…
Більше...
/ /
Акредитація/106 Географія (Бакалаври)/
Звіт про результати акредитаційної експертизи ОП «Географія», спец. – 014 Середня Освіта (Магістр)

71

0

Цей звіт складений за наслідками акредитаційної експертизи згаданої вище освітньої програми, що проводилася Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Звіт є результатом роботи експертної групи. Його основним призначенням є систематизація отриманої інформації, її аналіз та безпосереднє оцінювання якості освітньої програми. Звіт призначений як безпосередньо для закладу вищої освіти, так і для широкої громадськості. Він є публічним документом та буде оприлюднений на сайтах Національного агентства і закладу вищої освіти. Він також є підставою для прийняття подальших рішень галузевою експертною радою та Національним агентством. Адміністрація Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича підтверджує високопрофесійну, продуктивну і змістовну співпрацю з експертною групою під…
Більше...
/ /
Акредитація/014 Середня освіта. Географія (Магістри)/
Інформаційна школа «Студмедіалаб»

203

0

25 жовтня викладачі кафедри Дарія Холявчук та Сергій Кирилюк з темами «Як уникнути вигорання?» та «Критерії успішної презентації» долучились у якості спікерів до новоствореної Студпарламентом Інформаційної школи «Студмедіалаб». Захід відбувся у Бібліотеці Михайла Івасюка. Спікерами Інформаційної школи також були: – Наталія Нечаєва-Юрійчук з темами «Поліетнічність: можливості чи загрози для регіональної стабільності?» та «Лідерство: суть, шляхи становлення. Особливості молодіжного лідерства»; – Карина Гродецька з темою «Ораторська майстерність. Як не боятися говорити на камеру»; – Ганна Єремія з темою «Тайм менеджмент»; – Вікторія Гатрич з темою «Влада, критика і медіа». Усі теми були актуальними та жваво обговорювалися учасниками заходу.
Більше...
/ /
Головна/Новини кафедри/
Про розвиток Землі і біосфери

85

0

Филиппов Е.М. О развитии Земли и биосферы. – М.: Знание, 1990. – 48 с. У будові нашої планети виділяють наступні геосфери: ядро, мантію, літосферу, гідросферу, атмосферу і біосферу. Під останньою, відповідно до енциклопедичних словників, розуміється область активного життя, яка охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу в верхню частину літосфери. Живі створіння і середовище їхнього існування органічно пов’язані і взаємопов’язані, утворюючи цілісну динамічну систему. У популярних нарисах дискусійного характеру розповідається про розвиток нашої планети і її феномену – біосфери. Показано, що поступальний процес розвитку багаторазово порушувався катастрофічними явищами: падінням астероїдних тіл, зростанням тек тонічного життя Землі, підвищенням радіоактивності, збуренням геомагнітного поля. Розглянуто…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Мінерально-сировинні ресурси

121

0

Сазыкин Н.С. Минерально-сырьевые ресурсы. – М.: Знание, 1975. – 64 с. Забезпеченість мінеральною сировиною світу передбачає не лише значний розвиток розмірів мінеральних ресурсів, але і комплексне їх використання. Об’єми що плануються і різноманітні номенклатури мінеральної сировини можуть бути виконані лише при комплексному використанні корисних копалин, а вирішення проблеми комплексного використання мінеральних ресурсів дозволить: ефективніше використовувати родовища корисних копалин; істотно зменшити витрати на видобуток і переробку мінеральної сировини. Проведення фундаментальних геологічних досліджень шельфу і найбільш перспективних районів дна Світового океану, розвідка його надр й організація видобутку найбільш дефіцитних й економічних видів сировини: нафти і природного газу на шельфі Тихого океану; чорних…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Проблеми комплексного освоєння надр

70

0

Панфилов Е.И. Проблемы комплексного освоения недр. – М.: Знание, 1990. – 48 с. Розвиток суспільства з початку його зародження і становлення пов’язаний з використанням мінеральної сировини. Витрата цієї сировини постійно збільшується. Та запаси мінерально-сировинних ресурсів, особливо тих, що знаходяться в надрах Землі, не безмежні і практично не відновлювані. Висвітлюється одна з найважливіших проблем розвитку народного господарства – раціонального освоєння та використання мінерально-сировинних ресурсів. Дано огляд мінерально-сировинної бази гірничої промисловості, показана її роль у розвитку народного господарства. Брошура розрахована на лекторів, слухачів і викладачів народних університетів, читачів, які цікавляться цими проблемами. ЗМІСТ Стан і прогноз розвитку мінерально-сировинної бази Сучасні риси й…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Розсіяні метали у природі

81

0

Добровольский В.В. Рассеянные металлы в природе. – М.: Знание, 1979. – 48 с. Співвідношення хімічних елементів в оточуючому нас середовищі неоднакове. Це має важливі наслідки. Коли хімік в лабораторії синтезує нові речовини, він бере вихідні реактиви у кількості, заздалегідь достатній для реакції. Але у природі ця умова витримується не завжди. Одних хімічних елементів багато, інших – мало. Різниця у вмісті окремих елементів у реальних природних об’єктах виражається не сотнями і тисячами разів, а мільйонами і десятками мільйонів. Наприклад, в 1 т граніту міститься кремнію близько 320 кг, а такого елемента як телур, – всього 1 мг. У роботі розповідається про…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/
Розсипні родовища золота

109

0

Локерман А.А. Россыпные месторождения золота. (Из истории одного открытия) – М.: Знание, 1977. – 48 с. Останніми роками видано чимало літератури пор золото, однак ця робота привертає своєю оригінальністю та корисністю. Фрагменти з неї друкувалися у журналі «Наука та життя». Протягом століть найістотнішим і найдешевшим джерелом золота є розсипи. У пізнанні геологічних процесів, які формують розсипи, у розробці методів і техніки їх пошуку провідна роль належить вченим у цій галузі. Досягнуті значні успіхи, та ще залишається чимало нез’ясованих питань. Брошура розрахована на широке коло читачів. Вона відрізняється від більшості популярних видань по цих проблемах тим, що містить елементи новизни, які…
Більше...
/ /
Публікації/Кафедральний бібліотечний репозиторій/