День: 09.09.2021

Теорія і методологія географічної науки

104

0

Круль В.П. Теорія і методологія географічної науки (ретроспективний огляд до 70-80-х рр.. ХХ століття): навч. посібник / В.П. Круль. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – 344 с. Переднє слово Географія як наукова дисципліна с однією з найдавніших із когорти таких давніх дисциплін, як історії, філософії, біології тощо. Вона пройшла доволі тривалий етап свого розвитку, який часово співмірний зі становленням та подальшою динамікою людської думки зокрема та людського суспільства загалом. Виходячи з цього, видається важливим простежити весь хід формування географічних поглядів – від початків первісного суспільства і до зародження наукових основ географії. Для досягнення означеної мети…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Ретроспективна етнічна географія поселень Прикарпаття

181

0

Круль В.П., Гищук Р.М. Ретроспективна етнічна географія поселень Прикарпаття : монографія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Фдьковича, 2019. – 312 с. Переднє слово Загальновідомо, що історична (ретроспективна) географія як наука розвивається на стику двох дисциплін: історії та географії. Проте пануючий погляд на історичну географію з позиції першої впродовж останніх десятиліть був украй упередженим, що спричинило її однобокість, відсутність повного та комплексного аналізу проблем географо-історичного спрямування. Нині вже немає сумніву, що недостатність географічних методів дослідження в ретроспективній географії України або окремих її регіонів (у т.ч. Івано-Франківської області) є певним недоліком. Більше того, така її особливість підсилюється теперішнім станом багатьох,…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Ретроспективна географія поселень Західної України

114

0

Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України : Монографія. – Чернівці : Рута, 2004. – 382 с. Переднє слово Ретроспективна (історична) географія є самодостатньою науковою дисципліною, що однаково дотикається як до географії, так і до історії. Таке її положення, здавалося б, необхідно визнати апріорно і не вдаватися до додаткових аргументацій на кшталт «білизни білого» чи «правильності правильного». Одначе сьогоднішня ситуація ускладнена позицією істориків, які на правах, ймовірно, першості прикметникової дефініції в означенні назви дисципліни «привласнюють» її цілком історичній науці. Однак у них вона займає не осібне місце, як, скажімо, археологія чи історіографія, а слугує допоміжною дисципліною у вивченні ретроспективної реальності…
Більше...
/ /
Публікації/Монографії/
Ретроспективна географія з основами етнографії

170

0

Круль В.П. Ретроспективна географія з основами етнографії : навчальний посібник / В.П. Круль. – Черінвці : Родовід, 2014. – 296 с. Переднє слово На історичну географію як окремий науковий предмет чітко простежуються два погляди - географічний та історичний. Останній, попри те, що за часом виникнення і тривалістю дії найпотужніший однак за доказовістю не переконливіший. Більше того, опираючись на своє «привілейоване» часове становище, він безапеляційний і вбачає в історичній географії тільки меншовартісну історичну дисципліну. Тому географам доцільно більше звертати увагу на географічне бачення сутності історичної географії. Отже, дискусія щодо наукової визначеності історичної географії чи то в структурі історичної, чи географічної науки…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Ретроспективна географія з основами етногеографії

80

0

Круль В.П. Ретроспективна географія з основами етногеографії: підручник / В.П. Круль. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 376 с. Переднє слово На історичну географію як окремий науковий предмет чітко простежуються два погляди - географічний та історичний. Останній, попри те, що за часом виникнення і тривалістю дії найпотужніший однак за доказовістю не переконливіший. Більше того, опираючись на своє «привілейоване» часове становище, він безапеляційний і вбачає в історичній географії тільки меншовартісну історичну дисципліну. Тому географам доцільно більше звертати увагу на географічне бачення сутності історичної географії. Отже, дискусія щодо наукової визначеності історичної географії чи то в структурі історичної, чи географічної науки має…
Більше...
/ /
Публікації/Навчальні посібники/
Обґрунтування організації Навчально-наукової лабораторії палеогеографічних досліджень (2018)

164

0

Відповідно до своєї галузевої наукової тематики, кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії проводить дослідження в галузі палеогеографії четвертинного періоду та неогену. За цією тематикою співробітники кафедри (проф. Б. Рідуш, доц. О. Киналь, ас. Д. Холявчук) вже опублікували 12 наукових статей (подано до друку ще 2) у виданнях що входять до переліку наукометричних баз Scopus та WoS, та декілька десятків статей в інших виданнях; захищено докторську дисертацію (Б. Рідуш, 2013 р.), пишуться кандидатські дисертації аспірантами та здобувачами кафедри (Я. Поп’юк, Л. Горда), студентами систематично пишуться магістерські роботи. За цією тематикою кафедра підтримує співробітництво з іншими вузами та науковими інститутами в Україні (КНУ ім. Т. Шевченка, Інститут географії НАНУ, Інститут археології НАНУ, Національний Науково-природничий…
Більше...
/ /
Підрозділи/Палеогеографічна лабораторія/
Кафедра фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

447

0

Навчально-методичну діяльність колектив кафедри здійснює в процесі підготовки географів двох кваліфікаційних рівнів – бакалаврів і магістрів, викладаючи ряд фундаментальних, професійно-орієнтовних дисциплін для спеціальностей «Географія», «Науки про Землю»», «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Землевпорядкування і кадастр», «Туризм», «Водопостачання та водовідведення», «Будівництво і архітектура». Кафедра забезпечує викладання наступних курсів: Загальне землезнавство, Геологія загальна та історична, Основи раціонального природокористування і охорона природи, Геоекологія, Геоморфологія і палеогеографія, Метеорологія і кліматологія, Методи географічних досліджень, Основи ландшафтної екології, Основи фізики Землі, Краєзнавство, Основи геохімії, Історична географія з основами етнографії, Фізична географія материків та океанів, Прикладне ландшафтознавство , Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів, Біогеографія, Ландшафтознавство, Теорія і…
Більше...
/ /
Головна/Про кафедру.../
Історія кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

511

0

Кафедра фізичної географії заснована у вересні 1945 року. Колектив був створений вченими вузів Києва, Харкова, Одеси, Москви, Ленінграда, різних наукових центрів і шкіл. Це визначило формування багатьох наукових напрямків і підходів активного наукового середовища. Назва кафедри, склад і структура впродовж часу змінювалися. За період існування кафедри її колектив поповнився фахівцями з інших вузів і випускниками географічного факультету ЧДУ. Неодноразово до складу кафедри долучалися співробітники інших структурних підрозділів факультету, університету: в 1954 р. до неї увійшли геоморфологи; в1956 р. – геологи; в 1983 р. – співробітники картографічної лабораторії (кафедра фізичної географії та картографії); у 1992-2000 рр. – частина колективу кафедри раціонального…
Більше...
/ /
Головна/Про кафедру.../